Kuulutus kalastuslain 54 §:n mukaisesta kalastuskieltopäätöksestä

02.05.2024

Kuulutus kalastuslain 54 §:n mukaisesta kalastuskieltopäätöksestä 
 
PÄÄTÖS JA ASIA
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut 25.04.2024 seuraavan päätöksen: 

Varsinais-Suomen ELY-keskus myöntää Kristiinankaupungin kalastusjaosto hakemuksissa mainituille alueille hakemuksissa mainitut kiellot KL:n 54§ mukaisesti 7§ mukaisen kalastuskiellon (kts. päätöksen karttaliite).  Päätökset on voimassa vuosittain vuoden 2028 loppuun asti. 

NÄHTÄVÄNÄPITO JA TIEDOKSISAANTIPÄIVÄ
Kuulutus ja päätös on julkaistu Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (www.ely-keskus.fi -à Ajankohtaista à Kuulutukset ja ilmoitukset) verkkosivuilla 03.05.2024. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisesta. Asiakirjat pidetään nähtävänä valituksen jättämiselle varatun ajan loppuun saakka. 

MUUTOKSENHAKU
Tähän päätökseen saa siihen tyytymätön hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä. Määräaika valituksen jättämiseksi päättyy 10.06.2024 klo 16.15. 

LISÄTIETOJA ANTAA
Kalastusmestari Kyösti Nousiainen, puhelimitse 0295 028 602 tai sähköpostilla etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Päätös (pdf)

 

VALITUSOSOITUS

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätökseen saa hakea muutosta valittamalla kirjallisesti Vaasan hallinto-oikeuteen. 

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaantipäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta. 

Tiedoksisaantipäivä lasketaan seuraavasti:

-       Jos päätös on luovutettu asianomaiselle, asianomaisen asiamiehelle tai lähetille, tiedoksisaantipäivä ilmenee päätöksessä olevasta leimasta.

-       Jos päätös on lähetetty postitse saantitodistusta vastaan, tiedoksisaantipäivä ilmenee saantitodistuksesta.

-       Jos päätös on annettu tiedoksi todisteellisesti sähköisenä, tiedoksisaantipäivä on se, jolloin päätös on noudettu asianosaisen tai tämän edustajan toimesta viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.

-       Jos päätös on lähetetty postitse tavallisena kirjeenä, sen katsotaan tulleen tiedoksi seitsemäntenä päivänä postituspäivästä, jollei muuta ilmene.

-       Tavallisena sähköisenä tiedoksiantona annettu päätös katsotaan saadun tiedoksi kolmantena päivänä sähköisen viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

-       Jos päätös on toimitettu tiedoksi muulla tavalla jollekin muulle henkilölle kuin päätöksen saajalle (sijaistiedoksianto) katsotaan päätöksen saajan saaneen päätöksen tiedoksi kolmantena päivänä tiedoksianto- tai saantitodistuksen osoittamasta päivästä.

-       Jos päätös tai kuulutus sen nähtävänä pitämisestä on julkaistu virallisessa lehdessä tai julkisella kuulutuksella ilmoitustaululla, katsotaan tiedoksisaannin tapahtuneen seitsemäntenä päivänä siitä päivästä, jolloin kuulutus virallisessa lehdessä on julkaistu tai kuulutus pantu ilmoitustaululle.

 

Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen

Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava

-       valittajan nimi ja kotikunta

-       postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa

-       päätös, johon haetaan muutosta

-       miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi ja millä perusteella muutoksia vaaditaan. 

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. 

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Asioitaessa sähköisesti, allekirjoitusvaatimuksesta on säädetty erikseen.

Valituskirjelmän liitteet 

Valituskirjelmään on liitettävä:

-       Valituksenalainen päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä.

-       Tiedoksisaantitodistus tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta.

-       Asiamiehen valtakirja, mikäli asiamiehenä ei toimi asianajaja tai yleinen oikeusavustaja.

-       Asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. 

Valituskirjelmän toimittaminen 

Valituskirjelmän voi toimittaa Vaasan hallinto-oikeudelle henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse maksettuna postilähetyksenä, telekopiona tai sähköpostina. Valituskirjelmän lähettäminen tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla. Valituksen on saavuttava viranomaiselle virka-aikana ennen 30 päivän valitusajan päättymistä, jotta valitus voidaan tutkia. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu kuitenkin vielä seuraavan arkipäivän virka-ajan päättymiseen. 

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. 

Käsittelymaksu 

Asian käsittelystä hallinto-oikeudessa peritään tuomioistuinmaksulain (1122/2021) nojalla oikeudenkäyntimaksu. Maksun suuruus on 270 euroa. Tuomioistuinmaksulaissa on erikseen säädetty tapauksista, joissa maksua ei peritä. 

Vaasan hallinto-oikeus

Postiosoite                                      Käyntiosoite                                    puhelin: 029 56 42611

PL 204                                             Korsholmanpuistikko 43               faksi: 029 56 42760

65101 VAASA                               65101 VAASA                                sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi

Siirry "Julkiset tiedotteet"-sivulle