Ilmoitus Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä nro 1246/2022

14.11.2022

Kuulutus

Ilmoitus Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä

Alf Knuts ja Gun Knuts Kristiinankaupungista ovat valittaneet Kristiinankaupungin yhdyskuntarakentamisen lautakunnan päätöksestä 28.4.2021 § 67.

Alf ja Gun Knuts ovat vaatineet uutta vuokrasopimusta koskevan päätöksen kumoamista. Yhdyskuntarakentamisen lautakunta, nyk. tekninen lautakunta, on yksipuolisesti neuvottelematta Knutsien kanssa päättänyt solmia uuden vuokrasopimuksen 30 vuodeksi päätöksestä ilmi käyvien ehtojen mukaisesti ja vahvistanut vuosittaisen maanvuokran yhdyskuntarakentamisen lautakunnan 19.8.2020 § 116 tekemän päätöksen mukaisesti.

Vaasan hallinto-oikeuden päätös 9.11.2022, nro 1246/2022:

Hallinto-oikeus katsoo, että epäselvä kaavoitustilanne on ollut hyväksyttävä peruste vuokratonttien 617/1 ja 624/1 vuokrasopimusten jatkamiseksi tietylle ajanjaksolle. Kaavoitustilanne koskien pääasiallisesti asumiskäyttöön tarkoitettua Knutsien vuokratonttia 617/2 ei ole ollut epäselvä samalla tavalla kuin tässä tapauksessa. Tasa-arvoisen kohtelun periaatteet eivät ole edellyttäneet, että kaupunki jatkaa vastaavalla tavalla myös Knutsien vuokrasopimusta. Yhdyskuntaraken-tamisen lautakunta ja tekninen lautakunta ovat harkintansa mukaan voineet päättää uudesta vuokrasopimuksesta, jonka ehdot on päivitetty päätöksestä ilmi käyvällä tavalla. Päätöksestä ei ole käynyt ilmi mitään syytä, joka viittaisi siihen, ettei yhdenvertaisuusperiaatetta olisi huomioitu päätöksenteossa. Asiassa tehdyn selvityksen mukaan ei voida katsoa, että lautakunta olisi käyttänyt harkintavaltaansa muuhun tarkoitukseen kuin mitä se lain mukaan on voinut käyttää. Päätös ei ole muiltakaan osin lainvastainen valituksessa esitettyjen perusteiden mukaan.

Hallinto-oikeuden päätös: Hallinto-oikeus hylkää valituksen.

Tämä kuulutus on julkaistu kunnan ilmoitustaululla 12.11.2022.

Kristiinankaupungissa 14.11.2022

 

Niklas Granö
Kaupunginlakimies

Siirry "Julkiset tiedotteet"-sivulle