ELY-keskuksen kuulutus YVA-selostuksesta ja yleistiedoksianto natura-arvioinnista

25.05.2023

Metsä Groupiin kuuluva Metsä Board Oyj on toimittanut Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) hanketta Kaskisten kartonkitehdas koskevan ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA-menettely) annetun lain mukaisen arviointiselostuksen sekä luonnonsuojelulain 65 §:n mukaisen Natura-arvioinnin. Arviointiselostus on hankkeesta vastaavan laatima esitys hankkeesta ja sen todennäköisesti merkittävistä ympäristövaikutuksista. Natura-arvioinnissa tarkastellaan hankkeen vaikutuksia Kristiinankaupungin saariston (FI0800134) ja Närpiön saariston (SAC/SPAFI0800135) Natura 2000 -alueisiin.

Hanke sijoittuu olemassa olevalle Metsä Board Oyj:n tehdasalueelle Kaskisten saarella, noin kahden kilometrin päähän Kaskisten keskustaajamasta kaakkoon. Hankealue sijoittuu noin 1,5 kilometriä pitkälle ja noin 300 metriä leveälle kaistaleelle nykyisen tehtaan länsipuolelle. Osa hankealueesta on rakentamatonta, ja rakennustoimenpiteet edellyttävät louhintaa hankealueella. Hankealueelle tulee Seinäjoki-Kaskinen rautatie ja tehdasalueen lounaispuolella sijaitsee Kaskisten syväsatama.

ARVIOIDUT VAIHTOEHDOT

Vaihtoehto 0 (VE0): Hanketta ei toteuteta (ns. nollavaihtoehto). Kemihierretehtaan (BCTMP-tehdas) ja siihen liittyvien tukitoimintojen toiminta jatkuu kuten nykyisin, ja tehtaan tuotantokapasiteetti on nykytilan mukainen eli 390 000 t/v. Puun käsittelykapasiteetti säilyy ennallaan (1 Mm3 vuodessa). Puhdistettujen jätevesien sekä jäähdytys- ja hulevesien purkupisteet säilyvät ennallaan. Energia tuotetaan kuorikattilalla K2 (polttoaineteho 65,2 MW) ja varakattilana toimii öljykattila K3 (polttoaineteho 19 MW). Sähköenergia ostetaan valtakunnan verkosta. Prosessissa syntyvät jätevedet puhdistetaan tehtaan biologisella jätevedenpuhdistamolla, jonka toiminta säilyy ennallaan. Puhdistetut jätevedet johdetaan mereen nykyisessä purkupisteessä.

Vaihtoehto 1 (VE1): BCTMP-tehtaan valkaistun kemihierteen tuotantokapasiteetti on 400 000 t/v. Tehdasalueelle rakennetaan kartonkitehdas, jossa valmistetaan päällystettyä taivekartonkia yhdellä
kartonkikoneella 800 000 t/v. Mekaanisen valkaistun massan tuotantoa lisätään rakentamalla uusi termomekaanisen hierteen laitos (TMP-laitos), jonka tuotantokapasiteetti on 350 000 t/v. Tehtaalle rakennetaan arkittamo, jonka arkituskapasiteetti kattaa 80 prosenttia kartongin tuotannosta. Puunkäsittelykapasiteetti kaksinkertaistetaan laajentamalla puunkäsittelykenttää ja rakentamalla uusi kuorimo. Tehtaalle rakennetaan uusi biovoimalaitos, jossa tuotetaan polttoaineteholtaan alle 300 MW:n biokattilalla kaikki tehtaan tarvitsema lämpö sekä osa sähkötarpeesta (ns. CHP-voimalaitos). Pääosa sähköstä ostetaan edelleen valtakunnan verkosta. Tehtaan laajentaminen edellyttää louhintaa (noin 1 700 000 m3) alueen tasaamiseksi asemakaavan mukaiseen toimintaan. Jätevesien käsittelytekniikka ja johtaminen mereen säilyvät pääosin ennallaan. Jäähdytyksessä käytettävä merivesi otetaan uusittavan merivedenottamon kautta. Vaihtoehdossa tarkastellaan myös mahdollisten jäähdytysvesitornien toteuttamista tehdasalueen itärannalle.

Vaihtoehto 2 (VE2): BCTMP-tehtaan valkaistun kemihierteen tuotantokapasiteetti on 460 000 t/v. Tehdasalueelle rakennetaan kartonkitehdas, jossa valmistetaan päällystettyä taivekartonkia yhdellä kartonkikoneella 1 200 000 t/v. Mekaanisen valkaistun massan tuotantoa lisätään rakentamalla uusi TMP-laitos, jonka tuotantokapasiteetti on 540 000 t/v. Arkittamoa ei rakenneta tehtaalle vaan kar-tongin arkitus tapahtuu ulkomailla. Puun käsittelykapasiteetti lähes kolminkertaistetaan laajenta-malla puunkäsittelykenttää ja rakentamalla uusi kuorimo. Tehtaalle rakennetaan uusi biovoimalaitos, jossa tuotetaan polttoaineteholtaan yli 300 MW:n biokattilalla kaikki tehtaan tarvitsema lämpö sekä osa sähkötarpeesta (ns. CHP-voimalaitos). Pääosa sähköstä ostetaan edelleen valtakunnan ver-kosta. Tehdasalueen laajentaminen edellyttää louhintaa (noin 1 700 000 m3) alueen tasaamiseksi asemakaavan mukaiseen toimintaan.
Jätevesien käsittelytekniikka säilyy pääosin ennallaan. Jätevesien purku tapahtuu samaan pistee-seen kuin vaihtoehdossa VE0 ja VE1. Lisäksi tarkastellaan kahta vaihtoehtoista purkupistettä (ala-vaihtoehdot) VE2a ja VE2b, jotka ovat seuraavat:

  • VE2a: jätevesien purkupiste Tallvarpenin lahdella noin 0,5 km etäisyydellä, noin viiden metrin syvyydessä.
  • VE2b: jätevesien purkupiste Ådskärin ja Tunngrundin välisellä merialueella noin 1,7 kilomet-rin etäisyydellä nykyisestä purkupisteestä, noin 10 metrin syvyydessä.

Jäähdytyksessä käytettävä merivesi otetaan uusittavan merivedenottamon kautta. Vaihtoehdossa tarkastellaan myös mahdollisten jäähdytysvesitornien toteuttamista tehdasalueen itärannalle.

KUULUTUS, ARVIOINTISELOSTUS JA NATURA-ARVIOINTI NÄHTÄVILLÄ

Asiakirjat ovat nähtävillä 25.5. – 21.7.2023 seuraavasti:

− Kuulutus: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen verkkosivuilla www.ely-keskus.fi/kuulutukset/etela-pohjanmaa 

− Kuulutus, arviointiselostus ja Natura-arviointi ympäristöhallinnon verkkosivuilla www.ymparisto.fi/kaskinenkartonkitehdasYVA 

− Paperiversiot kuulutuksesta, arviointiselostuksesta ja Natura-arvioinnista:

  • Kaskisten kaupungintalo (Raatihuoneenkatu 34, 64260 Kaskinen)
  • Kaskisten kaupunginkirjasto (Cneiffinpolku 1, 64260 Kaskinen)
  • Närpiön kaupungintalo (Kirkkotie 2, 64200 Närpiö)
  • Närpiön pääkirjasto (Kirkkotie 2, 64200 Närpiö)
  • Kristiinankaupungin kaupungintalo (Aitakatu 1, 64100 Kristiinankaupunki)
  • Kristiinankaupungin kirjasto (Kauppatori 1, 64100 Kristiinankaupunki)

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankoh-dasta. Kaskisten, Kristiinankaupungin ja Närpiön kaupunkeja on pyydetty tiedottamaan kuulutuk-sesta verkkosivuillaan ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain 20 §:n ja kuntalain (410/2015) 108 §:n mukaisesti.

Mielipiteet ja lausunnot

Arviointiselostuksesta voi esittää kirjallisia mielipiteitä ja lausuntoja. Natura 2000 -suojelualueiden haltijat voivat esittää luonnonsuojelulain 65 §:n 2 momentin mukaisesti lausuntonsa tehdystä Natura-arvioinnista. Mielipiteet ja lausunnot tulee toimittaa 21.7.2023 mennessä osoitteeseen: kirjaamo.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi tai Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, PL 262, Wolffintie 35, 65101 Vaasa. Viitteeksi EPOELY/2982/2022.

YVA-menettelyssä yhteysviranomaisena toimivan Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen yhteysviran-omaisen lausunto arviointiselostuksesta annetaan kahden kuukauden kuluessa lausuntojen antami-seen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä. Perusteltuun päätelmään si-sällytetään myös mm. Natura-alueen haltijoiden lausunnot. Yhteysviranomaisen lausunto sekä kuu-lemisessa esitetyt mielipiteet ja annetut lausunnot julkaistaan verkkosivuilla
www.ymparisto.fi/kaskinenkartonkitehdasYVA.

Yleisötilaisuus

Arviointiselostusta koskeva kaikille avoin yleisötilaisuus pidetään maanantaina 19.6.2023 klo 17.00-20.00 Kaskisten urheiluhallissa, Sulkukatu 11, 64260 Kaskinen. Kahvitarjoilu klo 16.00 alkaen. Yleisötilaisuuteen voi osallistua myös sähköisesti.

Osallistumislinkki julkaistaan ennen tilaisuutta verkkosivuilla: www.ymparisto.fi/kaskinenkartonkitehdasYVA.

Lisätietoja

Metsä Board Oyj: Anna Riikka Nickull, AnnaRiikka.Nickull@metsagroup.com puh. 050 598 7381
YVA-konsultti: Sweco Industry Oy, Sanna Jaatinen, sanna.jaatinen@sweco.fi puh. 040 626 0509.
YVA-menettely: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Heli Rasimus, heli.rasimus@ely-keskus.fi puh. 0295 027 033.

Tämä kuulutus julkaistaan 25.5.2023 ja pidetään nähtävillä 21.7.2023 saakka ELY-keskuksen verk-kosivujen kuulutusosiossa. Kuulutus julkaistaan 25.5.2023 alkaen sivulla www.ymparisto.fi/kaskinenkartonkitehdasYVA 

Vaasa 25.5.2023
ETELÄ-POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS

Siirry "Julkiset tiedotteet"-sivulle