ELY-keskuksen ilmoitus kuulutuksesta: Koppö Energia Oy, synteettisen metaanin valmistus

19.01.2023

EPOELY/2781/2022

ILMOITUS KUULUTUKSESTA

Koppö Energia Oy, synteettisen metaanin valmistus, Kristiinankaupunki, ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Koppö Energia Oy on toimittanut Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA-menettely) annetun lain mukaisen
arviointiohjelman Synteettisen metaanin valmistus Kristiinankaupungin Karhusaaressa. Arviointiohjelma on hankkeesta vastaavan laatima suunnitelma hankkeen ympäristövaikutusten
arvioinnin toteuttamisesta.

Laitoskokonaisuus on suunniteltu rakennettavaksi Karhusaaren teollisuusalueelle, vanhan voimalaitoksen eteläpuolelle. Hankealue sijaitsee Kristiinankaupungin keskustaajamasta noin 2 km lounaaseen. Pinta-alaltaan hankealue on noin 37 hehtaaria.

Hankkeen tavoitteena on tuottaa hiilineutraalia synteettistä metaania (LSNG = Liquid synthetic natural gas) lähialueella savukaasuvirrasta talteen otetusta hiilidioksidista sekä uusiutuvalla sähköllä
tuotetusta vedystä. Synteettisen metaanin valmistusprosessissa syntyy sivutuotteena lämpöä ja happea. Hiilidioksidi tuodaan Karhusaaren teollisuusalueelle ulkopuolelta, ja tuotettu metaani kuljetetaan hankealueelta ulos säiliöautoilla. Prosessissa tarvittava vesi sekä laitoksen jäähdytysvesi johdetaan merialueelta, jonne myös kierrätykseen kelpaamattomat jäähdytysvedet ja suolanpoistossa rejektinä syntyvä suolapitoinen vesi johdetaan. Laitoskokonaisuus tuottaa nesteytettyä synteettistä metaania noin 55 000 tonnia vuodessa.

ARVIOINTOHJELMAN JA KUULUTUKSEN NÄHTÄVILLÄ PITO

Asiakirjat ovat nähtävillä 19.1. – 17.2.2023 seuraavasti:

- Kuulutus: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen verkkosivuilla www.ely-keskus.fi/kuulutukset/etela-pohjanmaa

- Kuulutus ja arviointiohjelma: Ympäristöhallinnon verkkosivuilla www.ymparisto.fi/koppoenergiasynteettinenmetaaniYVA

- Ilmoitus kuulutuksesta: kaupungin verkkosivulla www.kristinestad.fi 

- Arviointiohjelman ja kuulutuksen paperiversiot: Kristiinankaupungin asiointipiste, Merikatu 47, 64100 Kristiinankaupunki

ETELÄ-POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS

Siirry "Julkiset tiedotteet"-sivulle