Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kuulutus VARELY/8443/2022

22.12.2022

Esitys Lapväärtinjoen ruoppaushankkeen kalastoon sekä kalastukseen ml. nahkiaisiin kohdistuvien vaikutusten tarkkailusuunnitelmaksi, Kristiinankaupunki

Asia

Kristiinankaupungin kaupunki on toimittanut 21.10.2022 Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle hyväksyttäväksi esityksen Lapväärtinjoen ruoppaushankkeen kalastoon sekä kalastukseen ml. nahkiaisiin kohdistuvien vaikutusten tarkkailusuunnitelmaksi (Kristiinankaupunki). Suunnitelman päivitetty versio on jätetty 25.11.2022.

Esitetty tarkkailusuunnitelma ja kalatalousvelvoitteen toteuttamissuunnitelma perustuvat seuraavaan päätökseen ja seuraaviin lupamääräyksiin:

Lapväärtinjoen alaosan kunnostusruoppausta ja tulvasuojelua koskien Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätös nro 76/2021 (antopäivä 12.4.2021) sekä päätöksen lupamääräykset 8), 10) ja 12). Asiassa on myös annettu Vaasan hallinto-oikeuden päätös nro 1191/2022 (antopäivä 2.11.2022).

Suunnitelmaesityksen sisältö

Suunnitelma vaellussiian ja meritaimenen istuttamiseksi (Lapväärtinjoen kanta)

Luvan saajan istuttaa hankkeen toteuttamisvuosina vuosittain 50 000 vaellussiikaa (keskipituus 10 cm) ja 1 000 meritaimenta (kaksivuotisia, Lapväärtinjoen kanta) Lapväärtissä. Esitys vaellussiikojen ja meritaimenten istutusalueiksi on suunnitelmaesityksen liitteessä 1. Istutuksista laaditaan istutuspöytäkirjat.

Sorastussuunnitelma

Sorastus paaluvälille 1100–1800 (A) tehdään joko maalta leveällä kauhalla varustetun kaivinkoneen avulla tai vaihtoehtoisesti proomusta. Alusta on luonnonsoraa, jonka raekoko vaihtelee 16 ja 60 mm:n välillä. Se levitetään tasaisesti 0,5–1,5 metrin syvyyteen. Venevajojen kohdalla työ tehdään proomusta. Paaluvälillä 0–1100 (B) alusta tehdään osastoittain niin, että osastojen väliin jää pehmeä pohja 175 metrin matkalta. Sorastus tehdään luonnonsoralla (16–60 mm) 25 metrin matkalle 175 metrin välein 0,5–1,5 metrin syvyyteen. Sorastusalue tarkentuu ruoppaustyön loppuvaiheessa, kun rantapenkereen paikka ja sorastukseen parhaiten soveltuvat alueet selviävät. Suunnitelmaesityksen liitteessä 2 on alustava kartta sorastuspaikoista.

Nahkiaisten ja muiden kalalajien saalismäärien selvittäminen Lapväärtin ja Härkmerin kalastuskuntien alueella

Nahkiaisten ja muiden kalalajien saalistilastoja koskeva selvitys tehdään ennen ruoppaustyön aloittamista hankkeesta kalastukselle mahdollisesti aiheutuvien korvausten varmistamiseksi sekä seuraavien vuosien seuran-taa varten. Selvitys tehdään laajana kyselynä Lapväärtin ja Härkmerin ka-lastuskuntien alueella toimiville aktiivikalastajille. Kysely tulee tehdä uudel-leen kolmen vuoden kuluttua ruoppaustyön päättymisestä hankkeesta ka-lastukselle mahdollisesti aiheutuvien vahinkojen arvioimiseksi. Vertailukel-poisten vastausten saamiseksi kyselyssä tulee käyttää samaa muotoa ja sisältöä kuin vuonna 2014 aikaisemman ruoppaushankkeen yhteydessä. Nahkiaisista tulee tehdä erillinen seuranta saaliskyselyn muodossa ennen ruoppaustyön aloittamista ja vielä 5 vuotta ruoppaustyön valmistumisesta.

Nahkiaistoukkien kartoitus

Tavoitteena on selvittää nahkiaistoukkien esiintymistä ruoppausalueella ennen ruoppaustyön aloittamista. Linjalaskentamenetelmällä on tarkoitus selvittää, millä alueilla toukkia mahdollisesti esiintyy. N.s. Ekman-näytteen-ottimella otetaan pohjanäytteitä 10 eri paikassa 0,7–1,5 metrin syvyydestä. Kun ruoppaustyön ja sorastuksen päättymisestä on kulunut kaksi vuotta, tehdään uusi kartoitus. Tarkoituksena on selvittää, onko pohjassa vielä toukkia ruoppauksen jälkeen. Kaikki toukat lasketaan kappaleittain ja mita-taan. Mahdollisista muista lajeista tehdään yleiskatsauksellinen kuvaus. On syytä käyttää samoja menetelmiä kuin vuonna 2014 Lapväärtinjoen alaosan aikaisemman ruoppaushankkeen yhteydessä.

Siianpoikasten esiintymisen selvittäminen

Siianpoikasten esiintymistä selvitetään seuraavin keinoin:

  • Nuottauksella tai haavinnalla keväällä.
  • Nuottaus tai haavinta kohdistetaan niihin pohjiin (yhteistyö ELY-keskuksen kalatalousyksikön kanssa), jotka parhaiten soveltuvat siianpoi-kasille.
  • Nuottaus tai haavinta tehdään mahdollisuuksien mukaan ennen hank-keen aloittamista ja hankkeen toteuttamisvuosina sekä vuosi työn valmis-tumisen jälkeen.

Kalakuolemien selvittäminen ruoppaustyön aikana

Jos isompi määrä kalakuolemia havaitaan ruoppaustyön aikana, kuolleet kalat otetaan talteen ja dokumentoidaan. Jokaisesta kalasta määritetään laji ja kalan pituus/paino mitataan. Työn aikana tulee seurata tilannetta ai-nakin 200 metriä hankealueesta alavirtaan.

Esitys Lapväärtinjoen ruoppaushankkeen kalastoon sekä kalastukseen ml. nahkiaisiin kohdistuvien vaikutusten tarkkailusuunnitelmaksi, Kristiinankaupunki, on tämän kuulutuksen liitteenä.

Kuulutuksen julkaisupäivä

22.12.2022

Hakemuksen tiedoksisaantipäivä

Hakemuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päi-vänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 29.12.2022.

Nähtävänäpito ja muistutusten ja mielipiteiden esittäminen

Tämä kuulutus ja esitys tarkkailuohjelmaksi ja kalatalousvelvoitteen toteut-tamissuunnitelmaksi pidetään nähtävänä 22.12.2022 – 30.1.2023 Kristii-nankaupungin kaupungin ilmoitustaululla. Lisäksi kuulutus ja esitys tarkkai-luohjelmaksi ja kalatalousvelvoitteen toteuttamissuunnitelmaksi ovat nähtä-vänä ELY-keskuksen Internet-sivustolla: www.ely-keskus.fi -> Varsinais-Suomi -> Ajankohtaista -> Kuulutukset.

Niille, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen), varataan tilaisuus tehdä muistutuksia esitetystä tarkkailuohjelmasta ja kalatalousvel-voitteen toteuttamissuunnitelmasta. Muilla kuin asianosaisilla on mahdolli-suus ilmaista mielipiteensä asiasta. Muistutukset ja mielipiteet esityksestä tarkkailuohjelmaksi ja kalatalousvelvoitteen toteuttamissuunnitelmaksi on toimitettava viimeistään 30.1.2023 ensisijaisesti sähköisesti osoitteella kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi (viitteeksi asian diaarinumero VARELY/8443/2022) tai postitse ELY-keskuksen Turun toimipaikkaan PL 236, 20101 Turku.

Lisätietoja

Kalastusbiologi Eeva Ruotsalainen, puhelimitse 0295 028 613 tai sähköpostilla etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Liite

Esitys ruotsiksi (pdf, 1,95 mt)

Siirry "Julkiset tiedotteet"-sivulle