Ansökan om verksamhetsbidrag för ungdomsverksamhet

Ansökan kan göras elektroniskt eller sändas per post.
Du kan fylla i den elektroniska blanketten nertill på sidan. Här kan du ladda ner utskriftsversionen:
Verksamhetsbidrag (pdf, 96,4 kb)

Sista ansökningsdag: 31.3.2023 (poststämpel 31.3 godkänns). Bidragen beviljas i april. 
Ansökningar med bilagor skickas till:
Serviceområdet för välfärd i Kristinestad, PB 13,  64101 Kristinestad

Verksamhetsbidrag för registrerade ungdomsföreningar eller arbetsgrupper
Avsett för att stöda de lokala ungdomsföreningarnas verksamhet. Verksamhetsbidrag kan omfatta material, resor, ledarskolning, arvoden för föreläsare och instruktörer, tävlingsverksamhet, läger, evenemang, klubbar mm.

Ansökan kan göras elektroniskt eller på avsedd blankett. Beviljat bidrag skall användas för avsett ändamål. Bidrag beviljas inte i efterskott för verksamhet som redan förverkligats. Ansökningar som inlämnats för sent beaktas inte. 

Vid beviljande av understöd beaktas:
Bidrag som syftar till att förverkliga åtgärder i stadens strategidokument ”Framtiden i Kristinestad 2010-2020” och som anknyter till Cittaslow statusens intentioner beaktas och prioriteras.

- Verksamhetens ändamål och art
- Omfattning och samhälleliga betydelse
- Sökandes ekonomiska ställning och behov av bidrag
- Sökandes aktivitet och företagsamhet
- Stöd som sökande kan få från annat håll
- Barn- och ungdomsverksamhet prioriteras
- Drogförebyggande insatser
- Nyskapande och utveckling

För att beviljas understöd, krävs följande bilagor:
- Senaste års verksamhetsberättelse
- Bokslut och revisionsberättelse från senaste år
- Verksamhetsplan och budget för innevarande år
- Föreningens stadgar (om det är första gången man söker eller om stadgarna har ändrats)

Information:
Jessica Bårdsnes, verksamhetsledare för ungdomsarbete
Tfn. 040 508 5240
jessica.bardsnes@krs.fi

Ansökan om verksamhetsbidrag för ungdomsverksamhet

Kontaktperson

Ordförande

Sekreterare

Kassör

Finansiering

Verksamhetsbidrag som erhållits av staden de senaste två åren

Tilläggsuppgifter

Bilagor

OBS: kontrollera att du ser ett bekräftelsemeddelande på skärmen efter att ha klickat på knappen "skicka". Om du inte ser meddelandet, kontakta jessica.bardsnes@krs.fi
(Meddelandet sänds inte per e-post, det visas på skärmen.)