Samlingar

carlsrokok3
carlsrokok1

Åke Weckströms samlingar på Carlsro omfattar cirka 11000 objekt ända från 1600-talet fram till 1900-talet. De flesta av föremålen härstammar från trakten av Kristinestad. Olika skeden i stadens och dess invånares historia speglas således konkret i denna kollektion.

Åke Weckström följde ingen bestämd samlarprincip eller metod och han försökte inte styra sin samling i någon riktning. Föremålsbeståndet kunde kanske bäst karakteriseras som lokalt präglat. Anskaffningarna gjordes i huvudsak på auktioner i Kristinestad och dess närhet. Dessutom fick Weckström ta emot en del donationer av stadsborna.

I den mångskiftande föremålssamlingen finns också intressanta helheter, såsom en tandläkarutrustning, en guldsmedsverkstad, apoteksinventarier och en fotografisamling som mångsidigt belyser kristinestadbornas liv i gångna tider. Eftersom samlingarna går ända fram till nutid, kan en besökare träffa på föremål som han känner igen från sin barndom och sitt senare liv. Föremålsbeståndet bär alltså upp en kontinuitet som täcker cirka 300 år.

Samlingarna på Carlsro håller på att införas i databanken Musketti och framtida besökare och forskare kommer att ha möjlighet att studera samlingarna på det sättet. Digitalisringsarbetet är självfallet dock bara i sin början.