Husets renovering

TIDIGARE RESTAUREINGSARBETEN

Villabyggnaden Carlsro är så gott som intakt till sin konstruktion. Några ändringar i dess grundplan eller rumsindelning har inte gjorts, utan planen från byggåret 1896 har bibehållits.

Sedan Åke Weckström inköpt huset 1960 bytte han glas i cirka 30 söndriga fönster. Efter hans död – mellan åren 1989 och 2002 har museibyggnadens
fasad rustats upp etappvis.

PÅGÅENDE RESTAURERINGSPROJEKT

Syftet med restaureringsprojektet är att återföra villa Carlsro i det skick den ursprungligen hade. Utgångspunkten är att respektera gamla tekniska lösningar och material. Man vill skapa ett museum som fungerar modernt i den gamla omgivningen och där man vid sidan av museiverksamheten också kan bedriva andra aktiviteter.

Restaureringen av huvudbyggnaden delvis påbörjades i slutet av år 2002. Under 2003 gjordes upp en antikvarisk restaureringsplan som skall följas för huvudbyggnadens del. Projektet i sin helhet är arbetskrävande och kommer att ta många år i anspråk.