Märkesgestalter

tyraborg
sjoblom

Museets grundare Tyra Borg (1872–1948) var dotter till storföretagaren Antti Ahlström och Eva Holmström (Lebell-ättling). Vid ett besök i huset på 1930-talet, medveten om att hennes förfäder hade bott där, hade hon spontant beslutit: Här skall jag grunda ett museum. Målmedvetet och entusiastiskt förverkligades sedan visionen. 1936 köpte Tyra Borg fastigheten, som då tillhörde föreningen De Gamlas Hem. Hon donerade den jämte en grundfond till föreningen Svenska Odlingens Vänner och grundade senare en förvaltande stiftelse. Åren 1936–39 genomfördes renoverings- och restaureringsarbetet. Tyra Borg övervakade själv anskaffandet av föremål för att den vision som vägledde henne skulle förverkligas: ett stilhistoriskt museum som speglar borgerskapets liv.

Som medhjälpare under etableringsåren hade Tyra Borg museimannen Arne Appelgren och järnvägsbokhållaren Rafael Sjöblad.

Arne Appelgren var stiftelsens museala och kulturhistoriska expert under årtionden – fram till 1988 – och bidrog med sina ovärderliga kunskaper till att ge museet dess karaktär.

Rafael Sjöblad (död 1944) utförde egenhändigt rekonstruktioner av väggbeklädnader enligt återfunna fragment, han skrapade och målade möbler och utförde praktiskt restaureringsarbete. Genom sin utpräglade handaskicklighet och stilkänsla lyckades han förverkliga de intentioner de övriga i teamet förelade honom.

Carl Sjöblom (1909–1996)

Calle Sjöblom var en genuin kristinestadsbo. Redan från ungdomsåren hyste han ett stort intresse för byggnadshistoria och arkitektur. Calles moster Matilda Berg ansåg dock att systersonen i stället för att studera skulle bli direktör för det av henne ägda stadshotellet i hemstaden. Och så blev det. Calle verkade som hotelldirektör från år 1936 fram till 1969, då hotellet upphörde med sin verksamhet eftersom husägaren hade andra planer för fastigheten.

Calle hann med mycket annat tack vare det att hotellrörelsen i småstaden inte var precis hektisk. Samhällsengagemanget var stort och viktigt för Calle: fullmäktige, stadsstyrelsen, församlingen, De Gamlas Hem, Svenska Odlingens Vänner, Dramatiska föreningen, företag av olika slag. Sitt främsta värv gjorde han dock inom Lebellska köpmansgården. Här var Calle aktiv från och med 1945 fem decennier framåt. Under denna tid fick otaliga besökare njuta av Calles entusiastiska guidningar på det museum som intimt förknippas med hans person. Tyra Borgs skapelse hade i Calle en god förvaltare och museet utvecklades under hans intendentstid till ett av de främsta i Norden representerande 1700- och 1800-talens köpmannaskap.