Historia

 

Historia 1

Initiativ till grundandet av stiftelsen Kilens Hembygdsgård i Sideby togs år 1967 då även uppförandet av Fransgården vidtog. En auktion med minister Grels Teir som mäklare anordnades till förmån för stiftelsen, men någon annan egentlig publik verksamhet förekom inte det året.

På våren 1968 infördes Stiftelsen Kilens hembygdsgård i Sideby i stiftelseregistret. Kilen invigdes sommaren 1969 av dåvarande presidenten Urho Kekkonen. Under årens lopp har verksamheten både vuxit och varierat till sitt innehåll.

Historia 2

Stiftelsens grundare och initiativtagare var framsynta personer som med tillkomsten av Kilens Hembygdsgård ville slå vakt om den finlandssvenska befolkningens kultur genom att befrämja forskning om allmogekulturen och sprida kunskap om denna. Man ville ge nejdens människor en plats för samling och förströelse, befrämja ungdomens fostran till känsla för hembygden, solidaritet och ansvar för naturen, kultur och medmänniskor samt verka för bygdens andliga och materiella utveckling.

Redan i startskedet betonades starkt att Kilens Hembygdsgård skulle bli ett levande museum.
Denna målsättning kan man säga har förverkligats till fullo. Här försiggår många slag av aktiviteter. Kilen har sedan grundandet utvecklats till ett mångsidigt kulturcentrum där det ordnas evenemang av varierande slag både för bygdens folk och långväga besökare.

Kilen är också ett omtyckt ställe att hålla lägerskolor och olika slags läger på. Området och en del av inkvarteringshusen lämpar sig även för rörelsehindrade.