Samlingar


Den med sin tids mått överdådiga Villa Carlsro och byggnaderna på park- och trädgårdsområdet samt samlingar bildar en mångdimensionell helhet som berättar om lokalinvånarna, vilkas stunder av vardag och av fest inlindar sig i Finlands och världens utveckling. 

Åke Weckströms samlingar på Kristinestads stadsmuseum Carlsro omfattar cirka 11000 objekt ända från 1600-talet fram till 1900-talet. De flesta av föremålen härstammar från trakten av Kristinestad. Olika skeden i stadens och dess invånares historia speglas således konkret i denna kollektion.

Åke Weckström följde ingen bestämd samlarprincip eller metod och han försökte inte styra sin samling i någon riktning. Föremålsbeståndet kunde kanske bäst karakteriseras som lokalt präglat. Anskaffningarna gjordes i huvudsak på auktioner i Kristinestad och dess närhet. Dessutom fick Weckström ta emot en del donationer av stadsborna.

I den mångskiftande föremålssamlingen finns också intressanta helheter, såsom en guldsmedsverkstad, apoteksinventarier och en fotografisamling som mångsidigt belyser kristinestadbornas liv i gångna tider. Eftersom samlingarna går ända fram till nutid, kan en besökare träffa på föremål som han känner igen från sin barndom och sitt senare liv. Föremålsbeståndet bär alltså upp en kontinuitet som täcker cirka 300 år.

Samlingarna på Carlsro håller på att införas i systemet MuseumPlus för förvaltning av samlingar. Framtida besökare och forskare kommer att ha möjlighet att studera samlingarna på MuseumPlus och en söktjänst Finna.fi. Digitalisringsarbetet är självfallet dock bara i sin början.