Statsrådet fattade ett principbeslut om nationella och regionala rekommendationer för att förhindra

23.10.2020

Finansministeriet, Social- och hälsovårdsministeriet, Statsrådets kommunikationsavdelning, Undervisnings- och kulturministeriet 23.10.2020 kl. 13.57
244/2020

Statsrådet fattade ett principbeslut om nationella och regionala rekommendationer för att förhindra spridning av coronaviruset

Statsrådets principbeslut av den 23 oktober 2020 innehåller nationella och regionala rekommendationer som stöder de regionala åtgärderna för att förhindra spridning av epidemin och som bidrar till att begränsa epidemin så snabbt som möjligt. Med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar bekämpas epidemin i första hand genom lokala och regionala åtgärder.

Statsrådet betonar att man måste reagera snabbt och proaktivt på en försämring av epidemiläget. Rekommendationerna i principbeslutet baserar sig på de riktlinjer som regeringen fastställde den 15 oktober, och de tar hänsyn till den epidemiologiska lägesbedömningen. Rekommendationerna är inte juridiskt bindande.

Rekommendationerna är avsedda för arbetsgivare, läroanstalter och myndigheter, såsom kommuner, samkommuner, sjukvårdsdistrikt och regionförvaltningsmyndigheter, som verkställer dem inom sitt område och informerar om dem regionalt.

Riksomfattande rekommendation om distansarbete för alla

Finansministeriet och social- och hälsovårdsministeriet rekommenderar att sådana arbetstagare inom den offentliga sektorn vars arbetsuppgifter möjliggör det distansarbetar i så stor utsträckning som möjligt. Distansarbete rekommenderas också för privata arbetsgivare, men beslut om detta fattas på arbetsplatserna.

Genom arbetsarrangemangen kan man minska närkontakt och övriga riskfaktorer på arbetsplatserna. Ökat distansarbete underlättar också situationen för personer som behöver använda kollektivtrafik, i och med att det är glesare mellan passagerarna i trafikmedlen då människor färdas med kollektivtrafik i mindre utsträckning.

Offentliga tillställningar och sammankomster kan begränsas

När epidemin är i accelerationsfasen eller närmar sig den kan regionförvaltningsverken göra en bedömning av huruvida de nuvarande begränsningarna är tillräckliga vid alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster, oberoende av antalet deltagare.

Regionförvaltningsverken kan ställa ytterligare krav till exempel i fråga om antalet kunder, antalet kundplatser och arrangemang för att undvika närkontakt. Vid offentliga tillställningar inomhus kan antalet deltagare begränsas till hälften av det normala. I epidemins samhällsspridningsfas kan regionförvaltningsverken begränsa antalet deltagare till högst tio personer eller förbjuda att tillställningar ordnas.

Regionförvaltningsverken fattar sina beslut självständigt och gör i sitt beslutsfattande avvägningar i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar och ovannämnda rekommendationer. Kommunerna och samkommunerna kan inom sitt område ge befolkningen rekommendationer om motsvarande begränsningar också i fråga om privata tillställningar och andra sammankomster.

Begränsningar av hobbyverksamhet i grupp rekommenderas

I accelerationsfasen kan kommunerna och samkommunerna rekommendera att sådan hobbyverksamhet i grupp som vuxna (18 år och uppåt) deltar i inomhus avbryts eller ordnas på distans i situationer och verksamhetsformer där smittrisken är hög. Det gäller exempelvis situationer där man inte kan undvika närkontakt och risk för droppsmitta på nära håll.

I epidemins samhällsspridningsfas rekommenderas kommunerna och samkommunerna att överväga skärpningar av i synnerhet vuxnas hobbyverksamhet i grupp, så att den tillfälligt kan avbrytas eller ordnas på distans. I de begränsningar som gäller hobbyverksamhet för barn, unga och personer med begränsad funktionsförmåga är det viktigt att beakta de sociala och kulturella konsekvenserna.

I epidemins basnivå, accelerationsfas och samhällsspridningsfas kan kommunerna och samkommunerna inom sina områden ge motsvarande säkerhetsanvisningar för hobbyverksamhet i grupp som för offentliga tillställningar.

Rekommendationer också för undervisningsarrangemangen

Vid universitet, yrkeshögskolor, gymnasieutbildning, yrkesutbildning, grundläggande konstundervisning för vuxna, fritt bildningsarbete och grundläggande utbildning för vuxna ska man övergå till distansundervisning först då det är absolut nödvändigt utifrån en regional epidemiologisk bedömning som gjorts av hälsovårdsmyndigheten.

I accelerationsfasen bör högskolorna allvarligt överväga att övergå till distansundervisning.

I samhällsspridningsfasen kan gymnasier, yrkesläroanstalter, läroanstalter för fritt bildningsarbete, läroanstalter som ordnar grundläggande konstundervisning för vuxna och grundläggande utbildning för vuxna samt högskolor enligt egen prövning helt övergå till distansundervisning.

Begränsning av offentliga lokaler kan också komma att rekommenderas

I epidemins accelerations- och samhällspridningsfas kan kommunerna och samkommunerna ge kommunala och regionala rekommendationer om att följa motsvarande säkerhetsanvisningar vid användningen av offentliga lokaler som vid ordnandet av offentliga tillställningar.

I accelerationsfasen kan kommunerna rekommendera att antalet personer som använder lokalerna begränsas till hälften av det normala, och i samhällsspridningsfasen kan det rekommenderas att användningen av lokalerna avbryts helt.

Vid begränsningar av offentliga utrymmen ska det beaktas att åtgärderna inte får begränsa rätten till lagstadgade tjänster, rätten att få sin sak behandlad av den behöriga myndigheten eller hindra en tjänsteman från att utföra sina tjänsteåligganden.

 

Statsrådets principbeslut om rekommendationer i anslutning till genomförandet av handlingsplanen för hybridstrategin (på finska)

Undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds rekommendation om idrotts- och kulturverksamhet inomhus 23.10.2020

Coronaepidemin: Regionernas situation, rekommendationer och begränsningar (på finska)

Uppföljning av coronaviruset (Institutet för hälsa och välfärd, på finska)

Vanliga frågor om coronaviruset covid-19 (Regionförvaltningsverken)

Begränsningar under coronavirusepidemin (Statsrådets kansli)

Frågor och svar om coronaviruset (Statsrådets kansli)

Handlingsplan för genomförande av rekommendationer och begränsningar enligt hybridstrategin för hantering av coronakrisen efter covid -19-epidemins första fas (social- och hälsovårdsministeriets publikationer 2020:26)

Anvisningar för att förhindra coronavirussmitta vid offentliga tillställningar, vid allmänna sammankomster och vid användningen av offentliga lokaler (Undervisnings- och kulturministeriet och Institutet för hälsa och välfärd 21.9.2020)

 

Gå till "Aktuellt under Coronatider"