SHM: Regionala begränsningar och rekommendationer betonas i fortsättningen i bekämpningen av...

07.05.2021

Regionala begränsningar och rekommendationer betonas i fortsättningen i bekämpningen av coronaepidemin.
PRESSMEDDELANDE 

Coronaepidemiläget är stabilt och håller på att utvecklas i en positiv riktning, vilket innebär att de olika nivåerna av bekämpningsåtgärder som gäller hela Finland kan slopas. I fortsättningen hejdas spridningen av coronaviruset genom regionala begränsningar och rekommendationer. Social- och hälsovårdsministeriet fattar beslut i ärendet i början av nästa vecka. 

Statsrådet förordade genom sitt principbeslut av den 6 maj 2021 att användningen av de riksomfattande åtgärdsnivåerna (nivåerna 1–3) slopas.

Efter statsrådets förordande går social- och hälsovårdsministeriet tillsammans med regionerna igenom de frågor som ändringen förutsätter och fattar det egentliga beslutet om att frångå åtgärdsnivåerna. Efter beslutet styr social- och hälsovårdsministeriet genom sitt brev alla regioner att slopa de ytterligare åtgärder som anknyter till åtgärdsnivåerna samt att följa åtgärderna i enlighet med epidemifaserna.

De strängare nivåerna av bekämpningsåtgärderna har varit i bruk i regionerna sedan den 1 mars.  Slopandet av dem innebär att bedömningen i fortsättningen görs utgående från epidemifaserna i regionerna, på samma sätt som i höstas. I handlingsplanen för hybridstrategin delas lägesbilden över epidemin upp i tre faser: basnivån, accelerationsfasen och samhällsspridningsfasen.

Epidemiläget är mycket varierande i olika regioner. För att begränsningarna och rekommendationerna ska kunna avvecklas på ett kontrollerat sätt och i rätt tid måste epidemins utveckling och konsekvenserna av de ändrade restriktionerna följas upp och utvärderas kontinuerligt. Dessutom måste man beakta epidemiläget i närområdena och i hela landet. 

Begränsningsåtgärderna får inte avvecklas för tidigt, utan rekommendationerna och begränsningarna ska lättas efter noga övervägande så att det inte uppstår nya smittokluster. På vissa områden kan man också bli tvungen att återinföra eller skärpa begränsningarna på nytt, om epidemiläget försämras.

Statsrådets principbeslut om att slopa åtgärdsnivåerna enligt den kompletterade handlingsplanen för hybridstrategin

Handlingsplanen för genomförandet av hybridstrategin del 3: Användningen av rekommendationer och begränsningar (25.2.2021)

Handlingsplan för genomförande av hybridstrategin för hantering av covid-19-epidemin under januari–maj 2021 (Social- och hälsovårdsministeriets publikationer 2021:1, 5.1.2021)

Komplettering av handlingsplanen för hybridstrategin 1/2021: Åtgärder för att förhindra att epidemin accelererar snabbt och att nya smittsammare virusvarianter sprider sig (Social- och hälsovårdsministeriets publikationer 2021:12, 9.2.2021)

Nu övergår man till följande åtgärdsnivå i bekämpningen av coronaviruset  – tilläggsåtgärder införs i flera regioner (Pressmeddelande 25.2.2021)

Gå till "Aktuellt under Coronatider"