SHM: Giltigheten för de temporära paragraferna i lagen om smittsamma sjukdomar förlängs till årets..

02.06.2021

Giltigheten för de temporära paragraferna i lagen om smittsamma sjukdomar förlängs till årets slut 
MEDDELANDE

Giltigheten för de temporära paragraferna i lagen om smittsamma sjukdomar förlängs till den 31 december 2021. För närvarande gäller bestämmelserna till den 30 juni.

Bestämmelserna gäller de hygienkrav och begränsningsåtgärder som är nödvändiga för att förhindra att covid-19-epidemin sprids samt tillsynen över kraven och begränsningarna i fråga om förplägnadsrörelser, persontrafik och övriga tjänster.

Syftet är att säkerställa att det även efter juni är möjligt att ingripa i rätt tid och snabbt genom effektiva nödvändiga åtgärder för att förhindra att epidemin sprids på nytt om epidemiläget förvärras. Avsikten är också att trygga att social- och hälsovårdssystemets bärkraft om coronafallen börjar öka på nytt.

Den enda innehållsmässiga ändringen gäller definitionen av närkontakt 

Av paragraferna i lagen om smittsamma sjukdomar gäller 58 a och 58 b  begränsningarna för förplägnadsrörelser, 58 c allmänna hygienkrav, 58 e hygienkrav som ska iakttas i persontrafiken, 58 f begränsningen av antalet passagerare, 58 g temporär stängning av utrymmen avsedda för kunder och deltagare och 58 h planen för åtgärder för att förhindra spridningen av covid-19-epidemin. Paragraferna 59 a–59 e gäller inspektioner, förelägganden och tvångsmedel, behöriga myndigheter och rätten att få information. I 91 § finns bestämmelser om verkställigheten av beslut.

Av dessa förblir 58 a–c och 58 e–h §, 59 a–e § samt 91 § 1 mom. oförändrade till sitt innehåll. Endast deras giltighetstid förlängs till årets slut. 

Den enda innehållsmässiga ändringen görs i 58 d § 4 mom. (definitionen av närkontakt).

Definitionen av närkontakt gäller i fortsättningen endast inomhus

Paragraf 58 d gäller förutsättningar för användningen av utrymmen avsedda för kunder och deltagare för att förhindra spridning av covid-19-epidemin. Den ändras så att avståndet på två meter i definitionen av närkontakt i fortsättningen endast gäller utrymmen inomhus. Med närkontakt avses att människor vistas på mindre än två meters avstånd från varandra i lokaler inomhus i mer än 15 minuter eller har fysisk kontakt med varandra. Den nya definitionen av närkontakt gäller redan från den 1 juni 2021. 

I och med ändringen blir det lättare att ordna olika evenemang och idrotts- och motionstjänster utomhus. Samtidigt underlättas tillsynen över de skyldigheter som gäller ordnandet. 

Gå till "Aktuellt under Coronatider"