Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland meddelar sammankomstbegränsningar...

11.08.2021

RFV:s pressmeddelande

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland meddelar sammankomstbegränsningar för Vasa sjukvårdsdistrikts område

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har med stöd av 58 paragrafen i lagen om smittsamma sjukdomar beslutat att förelägga sammankomstbegränsningar för kommunernas områden i Vasa sjukvårdsdistrikt. Föreläggandena är i kraft 12.8–8.9.2021. Tillställningar med större deltagarantal kan ordnas genom att följa undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisningar av den 31 maj 2021.

Österbottens coronasamordningsgrupp konstaterade under sitt möte den 3 augusti 2021 att regionen har övergått från epidemins basnivå till accelerationsfasen. Dessutom gav Vasa sjukvårdsdistrikt på begäran av regionförvaltningsverket ett utlåtande om läget den 5 augusti 2021.

Antalet smittor har varit ökande i regionen: enligt sjukvårdsdistriktet har incidensen ungefär fördubblats, och under perioden 21.7–4.8.2021 var incidensen redan 45 smittor per 100 000 personer. Smittor har fåtts till exempel inom familjekretsen, vängrupper och stugsällskap, dessutom har en avsevärd mängd smittor fåtts utanför sjukvårdsdistriktet. Dessutom har det funnits exponeringar i vårdanstalter i regionen.

Det ökande antalet smittor ökar belastningen vid hälso- och sjukvårdens provtagning, jour och bäddavdelningar. Antalet smittor hotar belasta också spårningsfunktionen, vilken kan leda till risk för okontrollerad epidemispridning. Efter att ha hört Vasa sjukvårdsdistrikt och Österbottens coronasamordningsgrupp anser Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland det nödvändigt att meddela restriktioner för regionen för att hindra spridningen av epidemin. Med begränsningarna vill man trygga hälso- och sjukvårdens kapacitet men också skolstarten och särskilt att den grundläggande utbildningen kan ges som närundervisning.

Sammankomstbegränsningar för offentliga tillställningar och allmänna sammankomster

Offentliga tillställningar och allmänna sammankomster kan ordnas utan begränsningar om deltagarantalet inomhus är högst 10 personer och högst 50 personer i avgränsade utomhusutrymmen.

Också större tillställningar kan ordnas utan personantalsbegränsning om säkerheten i dem kan tryggas genom att följa undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisningar av den 31 maj 2021. Anvisningarna kompletterar de direkta skyldigheterna i 58 c paragrafen i lagen om smittsamma sjukdomar.

Vad innebär det i praktiken att följa undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisningar? En del av vad som sägs nedan gäller också direkt med stöd av den temporära 58 c paragrafen i lagen om smittsamma sjukdomar:

  • Den som ordnar evenemanget/tillställningen ska ordna kundernas och deltagarnas vistelse så glest som det är möjligt med beaktande av den aktuella verksamhetens särdrag (det förutsätter inte ett kontinuerligt säkert avstånd av ett visst metermått utan arrangemang där till exempel 1) deltagarna har egna sittplatser, 2) uppkomsten av långa köer förebyggs genom att arrangera deltagarnas ankomst och dela in dem, 3) rusning undviks med hjälp av tejp, rep och ordningsvakter och/eller genom att reglera öppethållningen eller verksamhetens rytm.)
  • Den som arrangerar evenemanget/tillställningen rekommenderar att alla deltagare/kunder som är minst 12 år ska använda munskydd, emellertid genom att beakta att hälsoskäl kan göra att en del personer inte kan använda munskydd. Också en privat evenemangsarrangör kan förutsätta att kunderna använder munskydd.
  • Rengöringen av utrymmen och ytor effektiviseras utöver vad som någon annanstans föreskrivs om rengöring när det gäller den aktuella verksamheten.

Regionförvaltningsverket kan meddela begränsningar bara om de är nödvändiga för att hindra spridningen av epidemin. Regionförvaltningsverket följer kontinuerligt med det epidemiologiska läget i Vasa sjukvårdsdistrikt och upphäver besluten när kriterierna för dem inte längre uppfylls.

Gå till "Aktuellt under Coronatider"