Regeringen drog tillbaka propositionen om temporär begränsning av rörelsefriheten och nära kontakter

01.04.2021

PRESSMEDDELANDE

Regeringen återtog den proposition med förslag till lag om temporär begränsning av rörelsefriheten och nära kontakter som lämnades till riksdagen den 25 mars. Regeringen informerade riksdagen om återtagandet av propositionen genom en skrivelse på onsdag kväll den 31 mars. Propositionen överlämnades som ett i 23 § i grundlagen avsett tillfälligt undantag från de grundläggande fri- och rättigheterna under undantagsförhållanden.

Riksdagens grundlagsutskott gav ett utlåtande (GrUU 12/2021 rd) om regeringspropositionen den 31 mars. Grundlagsutskottet betonade i sitt utlåtande att propositionens mål kan anses vara synnerligen vägande. Utskottet anser dock att den grundläggande lösning som valts i regeringspropositionen förbjuder rörligheten i princip helt och hållet och detta strider mot kravet på proportionalitet med beaktande av de epidemiologiska motiveringar som ges i regeringspropositionen, och det kan inte anses vara nödvändigt på det sätt som avses i 23 § i grundlagen. 

Utskottet har ansett att det är nödvändigt och hör till god lagstiftningssed att beredningen av ett ärende åläggs statsrådet, i synnerhet om det i en regeringsproposition föreslås mycket avgörande ändringar som i väsentlig grad påverkar de grundläggande lösningarna i propositionen.

Ytterligare information: 

Regeringens skrivelse till riksdagen om återtagande av regeringspropositionen (RP 39/2021 rd)

Regeringen lämnade en proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär begränsning av rörelsefriheten och nära kontakter | pressmeddelande 25.3.2021

Gå till "Aktuellt under Coronatider"