Förplägnadsrörelsernas allmänna skyldigheter under epidemin gäller till slutet av februari 2021

29.10.2020

Social- och hälsovårdsministeriet 29.10.2020 kl. 15.17
PRESSMEDDELANDE 253/2020

I maj infördes restriktioner om förplägnadsverksamheten i 58 a § i lagen om smittsamma sjukdomar, som är en temporär paragraf i lagen. Nu förlängs lagens och den temporära paragrafens giltighetstid så att de gäller 1.11.2020–28.2.2021. Lagens tidigare giltighetstid går ut i slutet av oktober. Republikens president stadfäste lagen den 29 oktober.

Avsikten är att giltighetstiden för de temporära bestämmelserna i lagen om smittsamma sjukdomar ska gälla så länge coronapandemin pågår och därför fortsätter förplägningsrörelsernas allmänna skyldigheter efter oktober. För att hindra spridningen av den smittsamma sjukdomen kan statsrådet med stöd av lagen också utfärda preciserande bestämmelser om förplägningsrörelsers skyldigheter som kompletterar lagen.

Statsrådet kan också utfärda förordningar om restriktionerna gällande förplägningsrörelsers öppettider, serveringstider och antalet kundplatser.

Enligt lagen krävs det att restriktionerna är nödvändiga för att förhindra spridningen av en allmänfarlig smittsam sjukdom i den region som de införs och i de förplägnadsrörelser som omfattas av restriktionerna. Nytt i lagen är att restriktionerna gällande öppettiderna inte gäller de fartyg eller luftfartyg som går mellan Finland och utlandet eller utanför Finlands gränser, och inte heller de förplägnadsrörelser som finns i anslutning till bränsledistributionsstationer.

Statsrådets förordning om restriktionerna utfärdades vid ett extra sammanträde den 29 oktober 2020.

Bakgrunden till detta är regeringens hybridstrategi, vars syfte är att effektivt begränsa epidemin på ett sätt som så lite som möjligt stör människors liv, företag, samhället och tillgodoseendet av de grundläggande fri- och rättigheterna.

Ytterligare information:

Lag om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar 29.10.2020 (pdf) PDF 282 kB

Gå till "Aktuellt under Coronatider"