Fimea och THL följer upp coronavaccinens biverkningar och säkerhet noggrant – inga överraskande...

21.01.2021

Fimea och THL följer upp coronavaccinens biverkningar och säkerhet noggrant – inga överraskande biverkningar har framkommit
15.1.2021

Hittills har det inte framkommit några överraskande uppgifter i fråga om de biverkningar av coronavaccinet som anmälts i Finland.

Fram till fredagen den 15 januari har Fimea tagit emot 32 anmälningar om biverkningar av Comirnaty-vaccinet som är det första som tagits i bruk. I anmälningarna har man bland annat rapporterat om allergiska reaktioner (inklusive anafylaktisk reaktion), reaktioner vid injektionsstället och värk i den vaccinerade kroppsdelen, muskelvärk, förstorade lymfkörtlar samt illamående, nässelutslag, trötthet/kraftlöshet, huvudvärk och frossa. Dessa är allmänt observerade och förväntade biverkningar av vaccin och de har också beaktats i vaccinets produktresumé. 

Misstankar om biverkningar som kan förväntas vid vaccinationer av äldre personer och som har ett tidsmässigt samband med vaccinationen

Dödsfall bland äldre patienter som fått coronavaccin utreds som bäst bland annat i Sverige och Norge. Bland de första som får vaccinet i Finland är äldre patienter på vårdhem, som även på kort sikt löper stor risk att dö av grundsjukdomar. 

I Finland har man rekommenderat att personer som får vård i livets slutskede och vars aktiva vård har avslutats inte vaccineras systematiskt. Beslut om vaccination av personer med bräckligt hälsotillstånd fattas alltid från fall till fall efter övervägande i samarbete med den behandlande läkaren, den som ska vaccineras och de anhöriga. Orsaken är att vanliga biverkningar som tillfällig feber kan försämra personens tillstånd. Vaccinationer klassificeras som aktiv behandling och samma praxis gäller förutom coronavaccinet även till exempel influensavaccinationer.    

I Finland har vaccinationerna inletts bland personalen inom social- och hälsovården samt bland boende på vårdhem för äldre. I takt med att vaccinationerna framskrider till de äldre åldersgrupperna kan man förvänta sig att det under tiden vaccinationerna pågår förekommer dödsfall även bland dem som fått vaccinet.

Vaccinet skyddar inte personer från att dö i andra sjukdomar. Om en person avlider efter vaccinationen betyder det inte heller direkt att det beror på vaccinationen.
För närvarande har inga dödsfall bland personer som fått coronavaccinet anmälts till Finlands befolkningsregister. Uppgifterna om dödsfall inkommer till befolkningsdatasystemet med fördröjning.

Vaccinationernas biverkningar följs noggrant

Vaccinationen med det första coronavaccinet (Comirnaty) har inletts inom EU i slutet av 2020. 
Vaccinets säkerhet följs noggrant bland annat med hjälp av anmälningar om biverkningar. Fimea tar emot anmälningar om biverkningar från yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och direkt från medborgarna. 

Utifrån anmälningarna kan man upptäcka signaler om eventuella nya biverkningar som kräver en noggrannare bedömning.  All tillgänglig information genomgår en grundlig vetenskaplig utvärdering som en del av den kontinuerliga säkerhetsuppföljningen av vaccin. 

Information om anmälningar om biverkningar som inkommit publiceras på Fimeas webbplats flera gånger i veckan. På webbplatsen publiceras antalet anmälningar från Finland och de vanligaste biverkningarna. 

Fimeas vanliga frågor om anmälningar om biverkningar

Vacciner och coronaviruset

Gå till "Aktuellt under Coronatider"