De första bedömningarna av effekten av coronavaccin slutförda – vaccinationerna har minskat...

31.03.2021

De första bedömningarna av effekten av coronavaccin slutförda – vaccinationerna har minskat antalet sjukdomsfall som leder till sjukhusvård.
MEDDELANDE

De första preliminära undersökningsresultaten om effekten av coronavirusvaccin i Finland har nu slutförts.  Resultaten grundar sig på en registerundersökning utförd av Institutet för hälsa och välfärd (THL), där man har tagit hjälp av vårdanmälningsregistret, registret över smittsamma sjukdomar och vaccinationsregistret.

Vaccinationen minskade den allvarliga coronavirussjukdomen som kräver sjukhusvård i genomsnitt med 74 procent (95 % konfidensintervall 42–88 %) bland äldre och i genomsnitt med 84 procent (95 % konfidensintervall 34–96%) bland personer som tillhör riskgrupper.

I studien ingår vaccinationsuppgifter om alla personer som har fått åtminstone en dos coronavirusvaccin. Vaccineffekten har bedömts separat för personer över 70 år och för personer i åldern 16–69 år som hör till riskgrupperna på grund av sjukdom. 

Preliminära effektbedömningar i linje med internationella resultat

I undersökningen har man jämfört risken för sjukhusvård på grund av coronavirussjukdom hos vaccinerade och ovaccinerade. Bedömningen av vaccinationens effekt har standardiserats enligt ålder, kön, epidemisituationen i området och ifall personen som vaccinerats på grund av sin underliggande sjukdom har hört till den riskgrupp som vaccineras som första eller andra grupp.

"Bedömningarna av vaccineffekten motsvarar väl de internationella resultaten: effekten har fyra veckor efter den första vaccindosen varit 78 procent i Israel , 81 procent i Skottland och 71–80 procent i England. Resultaten beror bland annat på det använda vaccinpreparatet och de undersöktas ålder", berättar överläkare Tuija Leino vid THL.  

Alla använda vaccinpreparat har kombinerats i analysen. I Finland har merparten av mRNA-vaccin getts till äldre och största delen av adenovirusvektorvaccin till personer som hör till riskgrupperna.

Undersökningsresultaten preciseras när vaccinationerna framskrider

De som behövde sjukhusvård på grund av coronavirussjukdomen har blivit intagna på sjukhus i genomsnitt inom 10 dygn efter att de fått smittan. Vaccinationens effekt på förebyggandet av sjukhusvård har bedömts när det gått minst 30 dygn sedan vaccinationen.  

"Vaccineffekten har eventuellt underskattats, eftersom de som till sitt hälsotillstånd är de mest sköra personerna och hos vilka vaccinets effekt sannolikt är sämre, har fått vaccinet först. Materialet kompletteras emellertid kontinuerligt och vi får mer tillförlitliga resultat inom den närmaste framtiden", konstaterar sakkunnigläkare Eero Poukka.

I undersökningen ingår material som samlats in under tiden 27.12.2020–28.3.2021. Resultaten gäller i huvudsak effekten av en enda vaccindos, eftersom endast var tionde person som fått mRNA-vaccin hade under denna period fått en andra vaccindos och ingen av dem som fått adenovirusvektorvaccin hade fått en andra dos.

Gå till "Aktuellt under Coronatider"