Bildningsväsendets information 16.3.2020

16.03.2020

Information 16.3.2020 BILDNINGSVÄSENDET I KRISTINESTAD

Regeringen konstaterade måndagen 16.3.2020 att undantagsförhållande råder i Finland med anledning av coronavirusutbrottet.

Tisdagen den 17 mars 2020 överlämnar regeringen till riksdagen en förordning om ibruktagande av beredskapslagen.

 

Följande riktlinjer och beslut träder i kraft onsdag 18.3.2020 och gäller till 13.4.2020 inom bildningsväsendet i Kristinestad

 

1. SMÅBARNSPEDAGOIK OCH FÖRSKOLA

Verksamhetsenheter inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisning som hålls i anslutning till dessa hålls öppna. På så sätt tryggar man tillgången till småbarnspedagogisk verksamhet för barn till föräldrar inom branscher som är avgörande för samhällets funktioner, så att det är möjligt för föräldrarna att arbeta. Statsrådet rekommenderar ändå att man i mån av möjlighet sköter barnet hemma.

  • Småbarnspedagogik och förskola fungerar normalt
  • De vårdnadshavare som kan sköta sina barn hemma rekommenderas göra det

 

2. SKOLORNA STÄNGS 18.3.2020

Skolornas lokaler stängs fram till den 13 april 2020 och all närundervisningen ställs in. Undantag är förskoleundervisning som ordnas i skolan samt årskurserna 1-3 för de elever vars föräldrar arbetar inom branscher som är avgörande för samhällets funktioner. Närundervisning ordnas även vid behov för elever som fått beslut om särskilt stöd. Statsrådet rekommenderar ändå att man i mån av möjlighet sköter barnet hemma. Arrangemangen träder i kraft onsdagen den 18 mars 2020.

  • De vårdnadshavare som har barn i åk 1-3 och arbetar inom branscher som är avgörande för samhällets funktioner, ombedes snarast meddela rektorn om behov av närundervisning uppstår.
  • Barn i behov av särskilt stöd har rätt till närundervisning, meddela rektorn vid behov.

 

3. DISTANSUNDERVISNING

Den grundläggande undervisningen samt undervisning i gymnasierna ordnas i så stor utsträckning som möjligt på alternativa sätt, bland annat genom distansstudier, digitala läromiljöer och -lösningar samt vid behov genom självständiga studier.

  • Varje skola informerar separat via Wilma angående distansundervisningen
  • Klassläraren ansvarar för elevernas undervisning
  • Vårdnadshavarna ombedes följa barnets arbete
  • Förfrågningar besvaras av klasslärare och rektor

 

4. STUDENTSKRIVNINGAR

Tidtabellen för studentskrivningarna har tidigarelagts till den 13.3.2020 och ska vara slutförda 23.3.2020. Studentexamensnämnden har anvisningar för hur proven ordnas, så att man sörjer för en trygg arbetsmiljö.

 

Kristinestad 16.3.2020
Bildningsväsendet i Kristinestad

Gå till "Aktuellt under Coronatider"