Delgeneralplan för Åback vindkraftpark

Delgeneralplan för Åback vindkraftpark

Stadsfullmäktige har godkänt planen vid sitt sammanträde 13.2.2023 § 2. Ikraftträdandet av delgeneralplanen kungörs separat efter att besvärstiden har löpt ut.

Plankarta

Planbeskrivning