Snöplogning

Anbudsförfrågan

Objekt: Serviceområdet för tekniska tjänster Krs-Gatu inbegär anbud på snöplogning av gator, trottoarer och vägar enligt följande områden, se bilaga snöplogningsområden 2022 och 2024. Anbuden gäller år 2023 och 2024 samt snöplogning utföres enligt de kvalitetsmål som är fastställda för gator, trottoarer och vägar se bilaga kvalitetsmål.

Byggherre: Staden Kristinestad

Intyg: Entreprenör skall för att bli antagen som entreprenör till anbudet bifoga följande intyg:  

- intyg över att skatter och pensionsavgifter är betalda

- utredning över i kraft varande ansvarsförsäkring

Anlitas underentreprenörer skall intyg över att deras skatter och pensionsavgifter är betalda även bifogas anbudet.

Innan entreprenadkontrakt undertecknas skall entreprenör inlämna följande handlingar till byggherren:

 - intyg över genomgången kurs för säkerhet vid vägarbeten (Väg 1)

- utredning över registrering i förskottsuppbördsregistret och arbetsgivarregistret samt i registret över mervärdesskattepliktiga enligt mervärdesskattelagen.

Områden plogas enligt kvalitetsmål i bilaga 2. Förekommer oklarheter angående snöplogningen/is sandningen skall detta meddelas vägbyggmästaren vid KRS-Gatu.

Nytt för i år, entreprenören kan ge ploganbud med tilläggsutrustning i form av snöstoppare.

De uppgifter, intyg och utredningar som avtalsparten uppvisar får inte vara mera än tre månader gamla. Saknas något av ovanstående intyg, eller anbudsblanketten är bristfälligt ifylld   anses detta som tillräcklig grund för förkastande av anbud. Byggherren förbehåller sig rätten att godta eller förkasta givna anbud.

Anbudstid: Anbud skall inlämnas senast den 12.10.2022 kl.13.00 i slutet kuvert.

Anbud: Skall ges på bifogad anbudsblankett och enligt bifogade handligar samt inlämnas till nedanstående adress:

Staden Kristinestad, Serviceområdet för tekniska tjänster, Vägbyggmästare Niklas Brandt, Lappfjärdsvägen 10, 64 100 Kristinestad

Märk kuvertet: Snöplogning åren 2023 och 2024                            

På förfrågningar svarar: vägbyggmästare Niklas Brandt tel. 040 5450021/ Arbetsledare Joachim Granlund tel. 040 5603308