Stadsfullmäktige godkände budgeten för år 2024

15.11.2023

Stadsfullmäktige har godkänt budgeten för år 2024 samt ekonomiplanen för 2025–2026. Budgeten presenterar ett resultat på 62 000 euro.

Stadens utgifter stiger år 2024 med cirka 3,2 procent. Både statsandelar och hyresinkomster minskar. Inflationen, kommunsektorns löneuppgörelse och utgifterna på varje serviceområde bidrar till att utgifterna stiger.

Utgifter

Utgifter per serviceområde, för att upprätthålla stadens service och tjänster:

 • Utbildning 12 757 340 €
 • Tekniska 7 396 650 €
 • Livskraft: 2 729 550 €
 • Välfärd 2 709 682 €

Investeringar

Investeringarna hålls på en lägre nivå än tidigare år. Nettoinvesteringarna för år 2024 uppgår till 3,8 miljoner euro. Bland annat kommer staden att investera i:

 • Höjning av KRS Bostäder AB:s aktiekapital (nya bostäder)
 • KRS Vattens ledningsnät (bl.a. Skatan)
 • Gator och vägar samt deras belysning
 • Sanering av familjecentrets ventilation
 • Lappfjärds å, skede III
 • Lekutrustning till Härkmeri skola
 • Planering för restaurering av Norrfjärden
 • Planering för nya Kristinestads högstadieskola
   

Skattesatser

Inkomstskattesatsen för år 2024 fastställdes till 8,9 procent.

Fastighetsskattesatserna för år 2024:

 • allmän fastighetsskattesats, markområden 1,3 %
 • allmän fastighetsskattesats, byggnader 0,93 %
 • stadigvarande bostadsbyggnader 0,60 %
 • övriga bostadsbyggnader 1,20 %
 • byggnad och dess mark som ägs av allmännyttigt samfund och är i allmännyttig bruk 0,00 % och
 • kraftverk 3,10 %.

Budgeten har kommit till genom en omfattande arbetsprocess. I budgetarbetet har både ekonomidirektören, stadsdirektören, serviceområdenas direktörer och nämnderna gjort ett gediget arbete.

Sammanträdesprotokollet publiceras, då det är klart, på stadens webbplats.

Du kan se hela sändningen från fullmäktigemötet via KRS-TV r.f.:s Youtube-kanal.

Gå till "Aktuellt"