Österbottens förbund: Påverka Österbottens framtid

15.09.2021

Österbottens förbund utarbetar som bäst Österbottens landskapsstrategi 2022–2025. Landskapsstrategin består av två delar: en landskapsöversikt och ett landskapsprogram. Landskapsöversikten sträcker sig till år 2050. I den anges de strategiska riktlinjerna för landskapets utveckling på lång sikt. Landskapsprogrammet gäller åren 2022–2025 och upptar utvecklingsmål som är baserade på landskapets möjligheter, behov, kultur och andra särdrag.

Mera information om beredningen av landskapsstrategin

Beredningen av landskapsstrategin inleddes med insamling av material under våren 2021 genom ett flertal framtids- och strategiworkshoppar och enkäter till aktörer i landskapet. Landskapsstrategin utarbetas i en öppen och interaktiv process där representanter för kommunerna i Österbotten, olika myndigheter och andra aktörer samt medborgarna kan föra fram sina synpunkter.

Under hösten 2021 går beredningen av strategin över i utkastfasen. Nästa steg i processen är:

Begäran om kommentarer 15.9–14.10.2021.
Under 15.9–14.10.2021 har aktörer och invånare i landskapet möjlighet att kommentera utkastet till utvecklingsmål för strategin.

Utkast till utvecklingsmål för Österbottens landskapsstrategi:

Mål för landskapsutvecklingen 2050, pdf
Prioriteringar för landskapsutvecklingen 2022–2025, pdf
Kommentera utkastet på webbtjänsten Dinasikt.fi

Begäran om utlåtande i december 2021.
Utkasten till landskapsstrategi och miljörapport hålls offentligt framlagda i december–januari. Mera information fås senare.

Mer information: Irina Nori, irina.nori@obotnia.fi, tel. 044 032 0644

Gå till "Aktuellt"