Ordnande av grundläggande utbildning från och med 1.8.2020

28.09.2020

Exceptionella undervisningsarrangemang

Ordnande av grundläggande utbildning från och med 1.8.2020

Godkänd i svenska utbildningsnämnden 25.9.2020 § 68

Utbildningsstyrelsen har under sommaren 2020 uppdaterat sina anvisningar som gäller ordnande av grundläggande utbildning. Dessutom har lagen om temporär ändring av lagen om grundläggande utbildning (521/2020) och lagen om en temporär ändring av lagen om Europeiska skolan i Helsingfors (522/2020) trätt i kraft från och med 1.8.2020 och den gäller fram till 31.12.2020. Syftet med ändringarna är att förhindra spridningen av coronaviruset (COVID-19), att lindra effekterna av coronaviruset, att trygga anordnandet av undervisning i enlighet med lagen om grundläggande utbildning, samt att säkerställa att elevens rätt till undervisning uppfylls. Under höstterminen ordnas undervisningen som närundervisning. I anordnandet av undervisningen ska man iaktta de rekommendationer som Institutet för hälsa och välfärd (THL) och undervisnings- och kulturministeriet (UKM) har gett till anordnarna av utbildning och småbarnspedagogik under coronavirusepidemin. 

Beslut om övergången till exceptionella undervisningsarrangemang fattas av utbildningsanordnaren. Då utbildningsanordnaren är en kommun ska beslutet om övergången till exceptionella undervisningsarrangemang fattas av det organ som fastställts i förvaltningsstadgan enligt 90 § i kommunallagen. Beslut om övergången till exceptionella undervisningsarrangemang kan fattas för högst en månad åt gången, och kan förlängas genom utbildningsanordnarens beslut om det skulle vara nödvändigt att fortsätta tillämpa beslut som fattats och begränsningar som utfärdats enligt lagen om smittsamma sjukdomar.

Då undervisningen ordnas med exceptionella arrangemang kan undervisningen ordnas antingen delvis eller i sin helhet på annat sätt än som närundervisning och med hjälp av digitala förbindelser. Utbildningsanordnaren kan fatta beslut om övergången till exceptionella undervisningsarrangemang endast i sådana fall då det är absolut nödvändigt och det inte är möjligt att i undervisningsarrangemangen följa smittskyddsmyndigheternas anvisningar om en trygg användning av skolans lokaler, eller då man är tvungen att delvis eller i sin helhet stänga skolans lokaler med stöd av 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar.  Kommunen ska utnyttja sitt medicinska kunnande och sin kompetens som gäller bekämpning av smittsamma sjukdomar på det sätt som avses i 9 § i lagen om smittsamma sjukdomar, samt tillsammans med smittskyddsmyndigheten utvärdera behovet av att övergå till exceptionella undervisningsarrangemang.

Utbildningsanordnaren ska göra upp allmänna riktlinjer för exceptionella undervisningsarrangemang. Därtill är det viktigt att utbildningsanordnaren också drar upp riktlinjerna för de arrangemang som grundar sig på de allmänna anvisningar som utbildningsstyrelsen utfärdat gällande skolornas verksamhet i närundervisning under inkommande höst och vid behov även en längre tid. 

Våra anvisningar har utarbetats utgående från utbildningsstyrelsens anvisningar. Anvisningarna har bearbetats av ledningsgruppen för serviceområdet för utbildning i vilken skolorna och småbarnspedagogiken är representerade.

Allmänna anvisningar

- Eleven/barnet får inte komma till skolan/dagvård om hen är sjuk. Om en elev/barn insjuknar under skoldagen ska vårdnadshavaren/representant för vårdnadshavaren hämta hem barnet. I dessa fall kan skolskjuts inte användas.  Hälsovårdens anvisningar har skickats till hemmen. Handhygienen sköts både i normala förhållanden och undantagsförhållanden.

- Skolåret inleds med en kartläggning av innehållet och bristerna i föregående läsårs undervisning. Lärarna i både låg- och högstadiet följer ett repeterande arbetssätt t.ex. då det gäller de viktigaste innehållen i läroplanen för alla elever fram till slutet av september 2020. 

- Läsordningen och timfördelningen ändras inte då skolan börjar.

- Skoldagarna ska ordnas så att alla elever inte kommer till skolan och går hem samtidigt och så att alla klasser inte har sina raster och måltider samtidigt. Detta planeras på respektive skola och läsårsplanen uppdateras med denna information.

- I åk 1-9 är alla klasser ute samtidigt några raster, men då har vi istället delat in skolgården i olika områden, klasserna vistas på olika ställen.

- Inom småbarnspedagogiken håller vi barngrupperna åtskilda så långt det är möjligt.

- Principen om inlärning utanför klassrummet används i så stor utsträckning som möjligt både med tanke på läroplanen och för att förbättra undervisningsarrangemangen och få rymligare utrymmen.

- I början av läsåret gör skolorna nödvändiga preciseringar i läsårsplanen t.ex. om eventuell övergång till exceptionella undervisningsarrangemang, praxis för att turvis ordna när- och distansundervisning och utvärdera den.   

- Skolorna/ småbarnspedagogiken kontrollerar att krisplanen är uppdaterad. Skolväsendet har uppdaterat sina anvisningar för krisplan och anvisningarna har skickats till skolorna.

- Skolans elevvårdsplan granskas och uppdateras vid behov

- Kuratorstjänsterna ordnas som närtjänst.

Praktiska arrangemang på skolorna då närundervisningen inleds

- Efter förhöstens viktigaste sammanträden övergår man till distanssammanträden eller mindre närsammanträden. Gemensamma samlingar för lärare/personal bör fortsättningsvis undvikas och distansförbindelser bör utnyttjas för att hålla kontakt med varandra.

- Förhöstens föräldrakvällar för föräldrar med elever i åk 1 och 7 eller bekantningsdagar kan ordnas med beaktande av säkerhetsavstånden. Föräldrakvällar för övriga klasser ordnas eventuellt på våren. Föräldrakvällar inom småbarnspedagogiken ordnas i huvudsak utomhus eller i mindre grupper.

- Gemensamma föräldrakvällar i samma utrymme inomhus kan inte ordnas.

- Skolorna har inga gemensamma elevsamlingar inomhus, t.ex. morgonsamlingen ordnas via centralradio eller utomhus/klassvis.

- Gemensamma fester för hela skolan/daghemmet ordnas inte, endast klass- eller gruppvisa fester kan ordnas.

- Kökspersonalen eller annan vuxen delar ut maten.

- Handtvätt regelbundet. På morgonen när man kommer till skolan daghemmet, innan måltider och innan man går hem, samt i mån av möjlighet även vid andra tillfällen.

-Vid karantän följs frånvaro upp och vid behov agerar man.

- PRAO-perioder kan ordnas med beaktande av hygienanvisningarna. Efter en noggrann bedömning av situationen kan högst tre PRAO-elever tas till respektive skola. PRAO-eleverna ska vara i samma grupp under hela perioden.

- PRAO-elever är ok att ta emot. Vistas i samma klass under hela perioden. Varje skola besluter själv om hur många elever man kan ta emot (max. 3 elever). Lärarstuderande tas emot på daghem och skolor.

- Utomstående besök i övrigt begränsas så långt det är möjligt.

- Klubbverksamheten kan inledas så att eleverna grupperas klassvis. Skolans köksutrymmen får inte användas.

- Skolfotografering får ordnas, dock inte något foto på hela skolan.

- Simningsveckorna inleds och situationen följs upp.

- Rekommenderas att eleverna i mån av möjlighet själva går eller cyklar till skolan. 

- Morgon- och eftermiddagsverksamheten följer samma anvisningar och verksamhetsprinciper som den grundläggande undervisningen.

- Ett hygienpaket som innehåller bl.a. masker har reserverats för skolorna/ småbarnspedagogiken. Om barnet insjuknar under skoldagen ska hen tillsammans med en vuxen vänta i ett separat utrymme. Då ska både barnet och den vuxna ha ansiktsmask. Masker finns reserverade i skolan för detta ändamål.

- Som en del av beredskapen begränsas utomståendes möjligheter att använda den utrustning som finns i skolornas utrymmen.

- Utomstående bör undvika att komma till skolan, skyltar på ytterdörrar

Arrangemang under exceptionella förhållanden

Rätt till närundervisning har fortsättningsvis eleverna i förskolan, grundskolans åk 1–3, elever som fått beslut om särskilt stöd, elever som omfattas av förlängd läroplikt, elever inom förberedande undervisning och de invandrarelever som enligt bildningsväsendets i Kristinestad riktlinjer har bristfälliga språkkunskaper för självständiga studier.

Kristinestads riktlinjer för att eventuellt ordna distansundervisning i omgångar i lågstadieskolorna grundar sig på elevens ålder. I lågstadiet inleds eventuell undervisning i omgångar från årskurs 6 för att sedan fortsätta i årskurs 5 och slutligen årskurs 4. I högstadiet beaktas i vilket skede eleven är i sina studier. Undervisningen ordnas eventuellt i omgångar med början från årskurs 8, sedan årskurs 7 och slutligen årskurs 9 om inte smittskyddsmyndigheten bestämmer annat. Distansundervisning ordnas i omgångar som varar högst två veckor. Om man blir tvungen att stänga/isolera en del av skolans utrymmen, avviker man från ovannämnda plan och då övergår de elever som arbetar i de utrymmen som ska stängas till distansundervisning.

I enlighet med utbildningsstyrelsens anvisningar ska man under distansundervisningen se till att eleverna har jämlika rättigheter att få undervisning samt den apparatur och förbindelser som de behöver. Dessa ordnas i samarbete med it-administrationen. Information om målsättningarna för undervisningsarrangemangen under distansundervisningsperioden/de exceptionella undervisningsarrangemangen samt kriterierna för bedömningen av dem ska ges skilt till eleverna och deras vårdnadshavare. Distansundervisning innebär inte enbart att man ger hemuppgifter till eleven utan den förutsätter också distansmöten mellan eleverna eller studerandena och läraren.

I elevvården ska man följa både läroplanen och skolans elevvårdsplan. Även om undervisningen ordnas under exceptionella undervisningsarrangemang kan man inte avvika från ordnandet av elevvård. Eleven har rätt till det stöd hen behöver även under undantagsförhållanden. De praktiska arrangemangen beskrivs i års- och elevvårdsplanen. Om undervisningen ordnas med hjälp av distansförbindelser ska behovet av stöd för lärandet bedömas utgående från behovet för alla elever. Växelverkan stöds vid behov med hjälp av skolans mångprofessionella personal, till exempel skolgångsbiträdena eller elevvårdspersonalen.

Exceptionella situationer kräver att man reagerar snabbt. Efter att utbildningsnämnderna godkänt principerna för ordnandet av grundläggande utbildning i Kristinestad är det naturligt att beslut om att övergå till exceptionella undervisningsarrangemang fattas på tjänstemannanivå. Då fattas beslutet av bildningsdirektören eller hens vikarie.  

Uppgjort av: bildningsdirektör Maarit Söderlund och ledningsgruppen för serviceområdet för utbildning

  

Gå till "Aktuellt"