Kristinestads bokslut 2020

01.04.2021

Stadsstyrelsen godkände 29.3.2021 bokslutet för 2020 och överlåter det till revisorerna. Efter slutförd revision behandlas bokslutet av stadsfullmäktige.

Bokslut 2020 (pdf, 2,20 mb)

Stadsdirektörens översikt

2020 blev ett år vi kommer att minnas som pandemiåret. Pandemin kom att överskugga det mesta som skedde under året. Det första fallet i Finland bekräftades 29 januari 2020. I mitten av mars utlystes undantagstillstånd, vilket räckte till mitten av juni. I samband med undantagstillståndet övergick skolor till distansundervisning, de flesta offentliga institutioner stängdes, kritisk personal undantogs från lagstiftning om arbetstid och semester, människor över 70 år ombads undvika social kontakt, hälso- och sjukvården liksom socialtjänsten fick utökad kapacitet.

Undantagstillståndet innebar att grundskolorna, gymnasierna samt Lappfjärds folkhögskola övergick till distansundervisning. Simhallen samt biblioteken stängdes, medborgarinstitutets kurser ställdes in. Personal från de enheter vars verksamhet stängdes flyttades i mån av möjlighet till andra uppgifter, eller tog ut semestrar. Under hösten infördes regionala rekommendationer, i stället för nationella. Vartefter pandemiläget har förändrats har även rekommendationerna ändrats. Om man ska se någon fördel med pandemin är det att betydelsen av digitala lösningar ökade. Många, såväl personer som organisationer, gjorde ett digitalt språng under 2020.

Under året färdigställdes Myllybacken, det nya daghemmet, i Kristinestad. Det tvåspråkiga Myllybacken utsågs till ett av Åbo akademis övningsdaghem. Utbyggnaden av Kantakaupungin koulu fortsatte och beräknas vara färdigt till sportlovet 2021. Serviceområdet för välfärd flyttade kanslifunktionerna till Kursgården Kristina, där även en stor del av Medborgarinstitutets kurser hålls.

Genom projektet Talent Scout genomförde Kristinestads näringslivscentral en omfattande marknadsföringskampanj med namnet ”Mitt livs bästa beslut”. Kampanjen bestod av sex stycken filmer där Kristinestadsbor berättar om sitt livs bästa beslut, vilket alltså är att bo i Kristinestad. Filmerna finns i två längdversioner och publicerades i sociala medier. Filmerna går även att se på stadens hemsida. I slutet av året hade filmerna visats över en miljon gånger. Filmerna kompletterades med annonser i såväl kvällstidningar som magasin och bilagor till större dagstidningar.

Sommaren 2020 var en enastående turistsommar, trots att de traditionella sommarevenemangen som exempelvis sommarmarknaden var inställd. Pandemin bidrog till ökat antal inhemska turister, eftersom resor utomlands inte var ett alternativ. Övernattningskapaciteten var alldeles för liten i sommar, efterfrågan var större än utbudet.

Vårdfrågorna fortsatte att vara högaktuella under året. Förberedelser inför att samföretaget mellan Kristinestad och Pihlajalinna, Bottenhavets Hälsa, skulle inleda verksamheten 1.1.2021 har pågått under hela året. I slutet av 2020 beslutade Vasa sjukvårdsdistrikts fullmäktige att köpa andelar i företaget. Arbetet med bildandet av Österbottens välfärdssamkommun har varit intensivt under året. Samkommunen kommer inleda sin verksamhet 1.1.2022.

Stadsstyrelsen inrättade en planläggningssektion under året, den inledde sin verksamhet i juli 2020. Målsättningen är att stadsstyrelsen ska få en större insyn och delaktighet i planläggningsfrågor. Planläggningssektionen har haft fem möten under året. Fokus har varit på planläggningen av Inre hamnen samt detaljplanen för Björnö.

Bygglovsansökningarna ökade under 2020 jämfört med tidigare år. 16 egnahemshus fick bygglov. Därtill beviljades bygglov för fem bostadslägenheter i affärsbyggnad. 25 bygglov för vindkraftsverk beviljades.

Staten har via ett flertal tilläggsbudgeter gett stöd till kommunerna för att täcka kostnader för coronapandemin. Kristinestad har erhållit dryga 1,5 miljoner euro i stöd till verksamhet, via statsandelarna. Stödet till kommunerna fortsätter även under 2021. Statsandelarna för basservice ökas år 2021 med ett engångsbelopp på 280 miljoner euro och statsandelen enligt prövning med 20 miljoner euro. Höjningen av utdelningen av samfundsskatten fortsätter 2021, vilket stärker den kommunala ekonomin med 550 miljoner euro. Regeringen har dessutom förbundit sig att ersätta de testnings- och spårningskostnader som genomförandet av hybridstrategin medför för kommunerna till fullt belopp. Resultatet för året visar 85 055 euro, medan ett minusresultat om 211 059 euro för kommunen hade budgeterats.

Under det kommande året kommer stort fokus fortsättningsvis vara på vården och organiseringen av den, i och med förberedelsearbetet för Österbottens välfärdssamkommun. Efter att välfärdssamkommunen inlett sitt arbete 1.1.2022 har kommunen inte längre anordnaransvaret för social- och primärvården. Stadsstyrelsen utsåg 2020 en kommitté som har till uppgift att se över effekterna av välfärdssamkommunens inledande och att framlägga förslag med anledning av det. Detta arbete fortsätter in på 2021.

Ett varmt tack till alla i personalen för det gånga året, som varit en utmaning för oss alla i och med pandemin som tagit mycket kraft och energi. Ett stort tack även till förtroendevalda och samarbetspartners, samt naturligtvis invånarna.

Mila Segervall
Stadsdirektör

 

Väsentliga förändringar i Kristinestads verksamhet och ekonomi

De största förändringarna i kommunens ekonomi härrör sig till coronapandemin. Pandemin medförde både inbesparningar och kostnader. Staten har stött kommunerna genom flera tilläggsbudgeter. De flesta stöden kanaliserades via statsandelarna.

År 2019 uppstod det ett underskott i kommunalskatteinkomsterna på grund av skattekortsreformen. Detta underskott korrigerades helt i fjol vilket förbättrade för sin del det totala kommunalskatteutfallet jämfört med prognoserna trots coronapandemin. Kommunalskatten ökade med dryga 3 % jämfört med föregående år.

Stadsstyrelsen beslöt 30.3.2020 att staden inleder samarbetsförhandlingar rörande hela personalen på grund av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker i enlighet med 4 §, pt. 1 och 4 i lagen om samarbete mellan kommunala arbetsgivare och arbetstagare.

Förvaltningarna ombads bereda sig på en försämrad ekonomi både för 2020 och 2021. För att stävja personalkostnadsutvecklingen beslutade stadsstyrelsen binda rekrytering till stadsstyrelsens samtycke. Anställande myndighet skulle t o m 31.12.2020 be om stadsstyrelsens samtycke till anställningar som gällde nya tjänster och arbetsavtal samt anställningar tills vidare, vid personalarrangemang som skulle ha lett till att budgetramarna överskrids för löner samt vid anställning av vikarier vid prövningsbaserade ledigheter. Lärare, social- och hälsovårdspersonal (dock inte byråpersonal och annan stödpersonal), anställningar med anledning av familjeledigheter eller med sysselsättningsstöd undantogs.

Den 1.1.2021 inledde Bottenhavets Hälsa sin verksamhet. Företaget ordnar sin verksamhet på sjukhusbacken i de utrymmen som läkarmottagningen, rådgivningen, tandvården, fysioterapin och rehabiliteringsavdelningen använder för tillfället. Utrymmena har en sammanlagd yta på 4 182 m2. Från år 2022 överförs verksamheten till samkommunen för Österbottens välfärdsområde.

I januari 2020 kom beslut från Högsta förvaltningsdomstolen angående besvär mot stadsfullmäktiges beslut från 9.4.2016 om att köpa fastigheter, sälja fastigheter samt ingå föravtal mellan staden och Dagsfood. Högsta förvaltningsdomstol ansåg att stadsfullmäktiges beslut om att köpa fastigheter av Suupohjan Yritystalo Oy skulle hävas. Under 2020 har beslut fattats om att återkalla köpet. Köpesumman återbetalades till staden Kristinestad i december 2020.

Under året tillsattes en planläggningssektion under stadsstyrelsen. Stadsstyrelsens planläggningssektions består av fem medlemmar, stadsdirektören är föredragande. Fokus har varit på planläggningen av Inre hamnen samt detaljplanen för Björnö. Under senhösten 2020 godkändes kommunens första planläggningsprogram, detta omfattar åren 2021-2025. Målet är att styra planeringen av markanvändningen, att fastställa tyngdpunkter för planeringen och att sätta planerna i rätt prioriteringsordning.

Större investeringsprojekt under 2020 var byggandet av Kristinestads daghem Myllybacken samt utbyggnaden av Kantakaupungin koulu. Myllybacken är ett fullständigt tvåspråkigt daghem. Genom att ha fler avdelningar under samma tak kan resurserna användas mer effektivt. I fastigheten finns ett kök, vilket även betjänar intilliggande skola. Övriga större satsningar gjordes på nytt löneprogram ibruktagandet av ett avtalshanteringsprogram samt ett program för upphandlingar.

Befolkningsutvecklingen var negativ. I slutet av år 2020 var befolkningsantalet 6401.

Kristinestads näringslivscentral har erhållit EU-finansiering för ett flertal utvecklingsprojekt: Nordic Health Hub, Talent Scout, Slow Adventure, CERM roadmap (100%), Joustavat koulutusmallit, Hållbar turism i Österbotten (Sustainable travel Finland, Det digitala steget för besöksnäringen. Därtill har näringslivscentralen fått stöd för företagsrådgivning i coronatider.

Gå till "Aktuellt"