Kristinestad pilotkommun för ny personalenkät om ansvarsfullt och etiskt agerande 

11.10.2022

Kristinestad kommer att fungera som pilotkommun för en helt ny enkät som undersöker hur organisationer och individer fungerar på ett ansvarsfullt och etiskt sätt. Frågan är högaktuell och intresserar allt fler, speciellt ungdomar som söker sig ut i arbetslivet.  

Kristinestad har fått möjligheten att vara med och testa den nya Responsibility & Ethics-enkäten, som kommit till genom ett samarbete mellan KivaQ och två ledande organisationer inom fältet; Nordic Business Ethics och Code of Conduct Company. Innan enkäten tas i bruk i större skala kommer man att genomföra en pilotstudie, i vilken Kristinestad nu deltar som enda kommun. Enkäten är planerad att genomföras 2022.

Enkäten består av elva frågor om hur viktigt personalen tycker att det är att kommunen agerar på ett ansvarsfullt och etiskt sätt, samt hur man agerar ifall man stöter på oansvarigt eller oetiskt beteende. 

Stadens personalchef Agneta Wedenberg är den som från Kristinestads sida håller i trådarna för personalenkäten. Hon säger att ämnet är högaktuellt och passar bra ihop med den strategiska målsättningen (Strategi 2025) att vara den attraktivaste arbetsgivaren i hela regionen. För att attrahera unga sökande, nu och i framtiden, är ansvarsfullhet och etik A och O.  

Staden Kristinestad har regelbundet undersökt hur personalen trivs på jobbet genom KivaQ W arbetsvälbefinnandeenkäten. Kristinestad använder och har också tidigare agerat pilotkommun för jämlikhetsenkäten KivaQ E. KivaQ producerar tjänster och produkter för att mäta och utveckla personalens arbetsvälbefinnande inom företag och kommuner.   

 

Kontaktpersoner:  

Agneta Wedenberg, personalchef  
agneta.wedenberg@krs.fi   
Tel. 040 665 6056 

Ove Näsman, COB & Senior Advisor
ove.nasman@kivaq.fi 
Tel. 040 021 8537

 

Gå till "Aktuellt"