Kristinestad medverkar i digitaliseringsprojekt - finansministeriet beviljade understöd

11.12.2020

Kristinestad har tillsammans med Riihimäki, Tavastehus, Vasa och Pedersöre beviljats 1 090 100 euro för projektet 'En öppen kommun: strategisk reform av verksamheten med invånarna i fokus'. Av alla 29 projekt som beviljades understöd är detta det största understödet.

Projektet består av flera delområden och fungerar som ett verktyg för att skapa nya varaktiga verksamhetssätt samt möjliggöra en mera klientorienterad tjänsteproduktion i delägarkommunerna. Projektets helhetsbudget är ca 1,28 miljoner euro, varav Kristinestad deltar med en andel på 4 500 euro. Riihimäki stad kommer att administrera projektet.

Finansministeriet har beviljat sammanlagt 9,69 miljoner euro i statsunderstöd till 29 olika digitaliseringsprojekt som förnyar kommunernas verksamhetssätt eller serviceprocesser.

Sammanlagt 61 ansökningar lämnades in inom ansökningstiden. Understöd beviljades endast för projekt som genomförs i samarbete av flera kommuner eller samkommuner. Projekten ska genomföras före utgången av oktober 2022.

I år kunde man ansöka om stöd för digitalisering av kommunens beslutsfattande och de processer som stöder beslutsfattandet, digitalisering av förvaltningen och kommunaldemokratin samt för utveckling av praxis för distansarbete och digitala tjänster. Genom att rikta understödet till dessa teman ville man stödja kommunerna att på bästa möjliga sätt utnyttja det digitala språnget som coronaläget gett upphov till.

Syftet med kommunernas och samkommunernas digitaliseringsprojekt är att stödja digitalisering, förnyande av verksamhetssätt, kundorientering och kostnadsbesparingar i kommunerna.

Läs mer på finansministeriets webbplats

 

Gå till "Aktuellt"