Invånarundersökning om miljökonsekvenserna av Metsä Boards projekt för kartongfabriken i Kaskö

16.03.2023

Kaskö kartongfabrik, Metsä Board Oyj

Metsä Board Oyj:s fabrik i Kaskö producerar just nu BCTMP (blekt kemitermomekanisk pappersmassa) som används vid kartongtillverkning i företagets övriga fabriker.

Metsä Board Oyj har lanserat ett förundersökningsprojekt vars mål är att öka produktionen av fiberbaserade förpackningsmaterial genom att bygga en falskartongfabrik i Kaskö i samma industriområde där den befintliga kemiska pappersmassafabriken är belägen. Genomförande av projektet skulle innebära att produktionskapaciteten för blekt kemitermomekanisk pappersmassa utökas och en ny produktionsanläggning byggs för mekanisk massa. Träbearbetningsfältet skulle utökas och barkningskapaciteten skulle öka. En ny energiproduktionspanna skulle tillföras som förberedelse inför den ökade energiförbrukningen. Fabriken har ett eget råvattenintag och råvattenbehandling samt ett avloppsreningsverk, som skulle användas i projektet. En miljökonsekvensbedömning (MKB) har inletts som en del av undersökningarna i projektet. Beslut om investering i projektet fattas tidigast år 2024.

Produkten som framställs är bestruken flerskiktskartong, som används i slutprodukter som kräver konsumentförpackningar, till exempel vid förpackning av livsmedel som har direkt matkontakt samt tillverkning av livsmedels- och läkemedelsförpackningar. I kartongproduktionen används kemikalier som uppfyller produktsäkerhetskraven. När den har färdigställts skapar Kaskös falskartongfabrik nya arbetstillfällen och ekonomisk tillväxt i Finland.

Projektansvarig är Metsä Board Oyj.

Följande projektalternativ (A) utvärderas under förfarandet för miljökonsekvensbedömningen (MKB):

Alternativen har ändrats i jämförelse med MKB-programmet, och det alternativ som eventuellt verkställs kommer förmodligen att utvecklas något eller utgöras av en kombination av alternativen. Konsekvenserna kommer dock inte att förändras i betydande utsträckning. I detta avseende kommer konsekvensbedömningen att utvecklas under rapporteringsfasen.

A0: Projektet verkställs inte (s.k. nollalternativet). Verksamheten i Metsä Board Oyj:s kemiska massafabrik och tillhörande stödverksamhet fortsätter som nu. Produktionen av kemisk massa
kommer att omfatta 390 000 t/år.

A1: I projektalternativ A1 är den nuvarande kemiska massafabrikens produktionskapacitet 400 000 t/år. Dessutom byggs en kartongfabrik på industriområdet där bestruken falskartong (800 000 t/år) samt blekt mekanisk massa (350 000 t/år) produceras. En arkningsanläggning byggs till fabriken, med en arkningskapacitet som täcker 80 % av kartongfabrikens produktion. Träbearbetningskapaciteten fördubblas jämfört med den nuvarande kapaciteten. Träbearbetningsfältet utökas och en ny barkningsanläggning byggs på området. För den ökade produktionen byggs en ny biopanna på mindre än 300 MW till fabriken, som används för att producera den ånga som behövs på fabrikerna. Elektrisk energi köps fortfarande in från det nationella elnätet.

A2: I projektalternativ A2 är den nuvarande kemiska massafabrikens produktionskapacitet densamma som i A1, dvs. 460 000 t/år. Dessutom byggs en kartongfabrik på industriområdet med produktion av bestruken falskartong (1 200 000 t/år) samt mekanisk massa, som kan blekas (540 000 t/år). Ingen arkningsanläggning byggs till fabriken utan arkningen av kartongen utförs i en annan fabrik utomlands. Träbearbetningskapaciteten är nästan tre gånger högre än den nuvarande kapaciteten. Träbearbetningsfältet utökas och en ny barkningsanläggning byggs på området. För den ökade produktionen byggs en ny biopanna på mer än 300 MW till fabriken, som används för att producera både värme och elektricitet.
Vad gäller avledning av avloppsvatten undersöks två olika utlopp för avloppsvatten i projektalternativ 2 (underalternativen) avseende konsekvenser för spridning av avloppsvatten och temperaturbelastning samt deras miljökonsekvenser.
o Underalternativ A2a: utlopp för avloppsvatten i Tallvarpen på cirka 0,5 km avstånd på cirka fem meters djup.
o Underalternativ A2b: utlopp för avloppsvatten i havsområdet mellan Ådskär och Tunngrund på cirka 1,7 km avstånd från befintligt utlopp på cirka 10 meters djup.

Det är alltså ännu inte beslutat vilket alternativ som ska genomföras, och nu finns tillfälle att delta och påverka projektet! Länk till enkäten: https://zef.fi/s/vdpbso3l/. Om du inte vill eller kan svara via internet kan frågeformulär fås genom att fråga MKB-konsulten (planeringsassistent Tuija Junttila, tuija.junttila@sweco.fi, tfn +358 50 3160 090).

Enkäten kan besvaras fram till 9.4.2023.

Svaren på enkäten hanteras konfidentiellt. Enkäten kan fyllas i genom att svara på alla frågor eller bara en del av dem. Alla svar är viktiga!

Om ni har frågor om projektet, enkäten eller MKB-förfarandet i allmänhet kan ni kontakta:

Projektansvarig (Metsä Board Oyj)
Projektledare Anna Riikka Nickull
tfn 050 598 7381
AnnaRiikka.Nickull@metsagroup.com 

MKB-konsult 
Projektledare Sanna Jaatinen
tfn 040 626 0509
sanna.jaatinen@sweco.fi 

MKB-kontaktpunkt är Södra Österbottens NTM-central där kontaktperson är Heli Rasimus (heli.rasimus@ely-keskus.fi)

Gå till "Aktuellt"