I Kristinestad minskade klimatutsläppen med 59 % under åren 2005-2017

12.02.2020

Klimatutsläppen har minskat i nästan alla kommuner i Finland sedan år 2005. I genomsnitt ligger minskningen på 15 procent.

Kommunernas utsläpp har minskat betydligt tack vare minskade utsläpp från elproduktion, förnyelse av fjärrvärmeproduktionen och utbyggnaden av vindkraft. Utsläppen från oljeuppvärmning har minskat relativt jämnt i alla kommuner, vilket har en stor betydelse på hela landets nivå.

I Kristinestad minskade koldioxidutsläppen med 59 % under åren 2005-2017, mycket tack vare att vindkraften byggts ut. Detta är det tredje bästa resultatet bland kommunerna i Finland. I vår kommun kommer utsläppen främst från jordbruk, vägtrafik och uppvärmning (källa: hiilineutraalisuomi.fi).

Utsläppsfördelningen 2007, Kristinestad.

(bildkälla: SYKE)

Det finns stora skillnader i utsläppsminskningar mellan kommunerna. De största utsläppsminskningarna ligger på över 50 procent jämfört med år 2005. Å andra sidan har utsläppen i vissa kommuner ökat.

Finlands Miljöcentral (SYKE) har beräknat mängden och utvecklingen av klimatutsläpp för alla kommuner i Finland under 2005–2017. Utsläppen har för första gången beräknats med en ny, enhetlig beräkningsmetod för alla kommuner. I fortsättningen kommer resultaten att uppdateras årligen.

Enligt den nya utsläppsberäkningen orsakas de flesta utsläppen i de finländska kommunerna av vägtrafik (25 %), jordbruk (17 %), fjärrvärme (17 %) och elförbrukning (uppvärmnings- och konsumtionsel sammanlagt 13 %).

Det nya utsläppssystemet omfattar alla utsläpp i inventeringen av växthusgaser i Finland förutom processutsläppen från industrin och markanvändningssektorn. Utsläppen har fördelats per ansvarsfördelnings- och utsläppshandelssektor, och sektorfördelningen är densamma som i tidigare kommunberäkningar: elförbrukning, uppvärmning av byggnader, trafik, industri, arbetsmaskiner, jordbruk och avfallshantering.

Alla resultaten finns öppet tillgängliga för alla.

Läs mer: 

SYKE:s pressmeddelande 

Hiilineutraalisuomi.fi (på finska)

 

Gå till "Aktuellt"