Bokslut 2021 – överskott trots ett svårt år

31.03.2022

Året som gått har varit påfrestande både med tanke på coronapandemin och ändringar som kommunen stått inför. Budgeten visar ett underskott på 379 882 euro efter budgetändringarna. Oavsett detta är resultatet positivt och räkenskapsperioden visar ett överskott på 1 miljoner euro.

Till överskottet bidrar statens coronastöd på 844 000 euro och olika projektbidrag. Även upplösande av avsättningen för Lålby avstjälpningplats förbättrade resultatet med 1,3 miljoner euro. Skatteinkomsternas utveckling var också positiv och de ökade med 6,7 procent jämfört med året innan.

Pandemin har påverkat särskilt mycket serviceområdet för utbildning, välfärd och serviceområdet för vård- och omsorg. För att möta personalbristen inom serviceområdet för utbildning har man därför gått över budgeten och serviceområdet för välfärd har kämpat med sina inkomster på grund av coronarestriktionerna.

Statsandelarna minskade jämfört med föregående år eftersom statsandelarna för undervisnings- och kulturverksamheten blev negativa för första gången sen år 2014. Jämfört med året innan var minskningen 5,3 %.

Ändringar i social- och hälsovården

I och med att Österbottens välfärdsområde började sin verksamhet har 147 av stadens anställda bytt arbetsgivare, majoriteten av dessa hörde till personalen på serviceområdet för vård- och omsorg. Fastigheterna där verksamheten för stadens social- och hälsovårdens olika verksamheter finns, fortsätter vara i stadens ägo och hyrs till välfärdsområdet. Coronarelaterade utgifter så som vaccin, smittspårning och coronatestning har påverkat budgeten för vård- och omsorg.

Vård- och omsorgsnämnden beslöt överföra producerandet av en del av ICT-tjänsterna till en privat tjänsteproducent som en del av förberedelserna inför övergången till Österbottens välfärdsområde. I samband med övergången beslöts att programvaror ska överlåtas utan vederlag till tjänsteproducenten vilket belastade resultatet med totalt 238 752 euro. 

Investeringar under året

De större investeringarna för år 2021 var påbörjandet av utbyggnaden av Lappfjärds daghem samt Åldersro dagcenter. Efter att Lappfjärds daghems utbyggnad färdigställts har de flesta skolbyggnaderna genomgått renovering och utbyggnad. Även byggande och lagning av gator och vägar hör till de större investeringarna. Avskrivningarna sjönk med hela 15 % jämfört med året innan.

Lånen ökar

De långfristiga lånens nettoökning var 1,1 miljoner euro och lån per invånare ökade från 4 705 euro till
4 874 euro.

Lånen ökade också på koncernnivå. Koncernen visade ett överskott på 600 000 euro.

En kort översikt av pågående året

Just nu pågår utbyggningen av Lappfjärds daghem och beredningar görs även för renovering av svenska högstadiet. Även utbyggnad av Åldersro dagcenter görs klart under detta år. Kriget i Ukraina kommer också påverka årets budget, det vill säga flyktingbarn ska ha en skolplats och därmed ska också mer personal anställas. Samkommunen Österbottens välfärdsområde för även med sig konsekvenser för stadens ekonomi eftersom delar av inkomstskatteintäkterna överförs till välfärdsområdet och grunderna för statsandelarna förändras.

Stadsstyrelsen godkände 28.3.2022 bokslutet för 2021 och överlåter det till revisorerna. Efter slutförd revision behandlas bokslutet av stadsfullmäktige.

Gå till "Aktuellt"