Stadsdirektörens hälsning

Kristinestad 2018 – fungerande service även i framtiden


Kristinestad fortsätter att utveckla sin service och förbereda sig inför tiden efter de nationella reformerna. Då kommer (enligt de uppgifter som vi har i början av juni 2018) utbildnings-, bildnings- och fritidstjänsterna, kommunens livskraft, främjande av hälsa och välfärd, sysselsättningen samt markanvändningen och de tekniska tjänsterna att bli kvar i kommunerna. Stadens strategi uppdateras under år 2018 för att beaktas i verksamheten. Strategin poängterar utvecklingen av näringarna och säkerställande av service på orten – helt i linje med invånarnas åsikter om framtida utvecklingsobjekt.

Grunden för stadens framtida verksamhet utgörs av fullmäktiges långsiktiga strategiska riktlinjer, den stabila ekonomin samt personal-, livskrafts- och välfärdsprogrammen. Invånarnas möjligheter till delaktighet i enlighet med kommunallagen säkerställs i utvecklingen av staden och dess tjänster och invånarna/delaktiga ges möjlighet att säga sin åsikt innan beslut i viktiga ärenden fattas. De viktigaste framtida målsättningarna är att stärka stadens livskraft, förnya och skapa nya arbetsplatser samt förverkliga en ändamålsenlig planläggning. Lyckade satsningar på dessa kan inverka positivt på befolkningsmängden. År 2018 utarbetas en verksamhetsplan för att locka återflyttare och nya invånare.

Ökande skatteinkomster tyder på högkonjunktur och tillväxt. Vi hoppas att den positiva stämningen fortsätter så många år som möjligt. Företagens planer och nya öppningar visar på framtidstro. Stadens näringslivsbolag genomför projekt som gagnar företagslivet och stöder stadens livskraft, t.ex. generationsväxlingsprojektet och projektet för att hitta nya funktioner till PVO-området vid Björnö hamn. Företagens, samfundens och stadens samt pendlingsområdenas rekryteringar öppnar för nya arbetstillfällen. Efter att EPV:s vindkraftsprojekt i Ömossa färdigställts står nu andra vindkraftsprojekt i startgroparna. Markägarna drar nytta av att arrendera mark till kraftverksbolagen. De indirekta effekterna t.ex. i form av fastighetsskatt är ansenliga.

Vi kan bevara vår livskraft och handlingskraft genom att tro på våra egna styrkor och förebygga hotbilder. Arbetet fortsätter då den nya stadsdirektören Mila Segervall börjar leda staden, i praktiken fr.o.m. augusti 2018, då jag ger över stafettpinnen till henne.

Jag önskar alla framtidstro och en riktigt givande sommar!

Riitta El-Nemr
stadsdirektör

 

Lednings Grupp 9 07102015

 

 

Riitta El-Nemr  

Stadsdirektör 

Uppdaterat 06.06.2018, klockan 14.34, Jari Turunen.