Stadsdirektörens hälsning

Under självständighetens jubileumsår 2017 förbereder vi oss för framtiden

 

Kristinestad förbereder sig för tiden efter social- och hälsovårdsreformen 2020 genom att förnya verksamhetssätten, förbättra servicens infrastruktur och satsa på att skapa förutsättningar för näringsbranscherna. Efter år 2020 kommer kommunens viktigaste uppgifter att vara att främja kompetens och bildning, hälsa och välfärd, att sköta och främja sysselsättning, kultur och fritidstjänster, operativa näringslivsfunktioner samt fungera som kontaktyta till landskapets tillväxttjänster, markanvändning, byggande och stadsplanering samt den allmänna servicen (= livskraft). Kort sagt utveckling, utbildning och planläggning, dvs. stärkande av kommunens livskraft. Staden vill även i framtiden vara en ort som erbjuder bra boende, trygga uppväxtförhållanden och företagsamhet med framtidsanda. Vi fokuserar på det väsentliga och producerar behovsorienterade tjänster för kommuninvånarna. Efter några år av omstruktureringar möjliggör ekonomin som nu uppvisar ett överskott också satsningar på utveckling och samtidigt fungerar överskottet som buffert inför framtiden.


Projekt inom energibranschen förverkligas, t.ex. EPV Tuulivoima Oy:s 34 vindkraftverk som färdigställs i Ömossa i slutet av år 2017. Under byggnadstiden sysselsätter projektet olika aktörer och senare kommer servicen och underhållet att skapa arbetsplatser och affärsverksamhet. Av företagen kan nämnas bl.a. företag inom metall- och träförädlingsbranschen samt potatis- och rotfruktsodling. Potatis och även andra livsmedel transporteras till övriga delar av Finland. Turismen och nya företag inom servicebranschen har skapat arbetsplatser i staden. Flera företag planerar att utveckla sin verksamhet inför framtiden. Stadens näringslivscentral hjälper företagsfältet och dem som vill bli företagare och stärker näringarnas konkurrenskraft med olika projekt. Vid sidan av företagsamhet skapas arbetsplatser också till följd av generationsväxlingarna och pensioneringarna arbetsplatser, så det lönar sig att följa med annonseringen. Arbetsplatssufficiensen är en av de högsta i Österbotten.


Aktuella byggnadsprojekt åren 2017 -2018 är bl.a. grundrenoveringen av Kristinestads skola. radhusprojektet som genomförs av stadens bostadsbolag, daghemmet, grundrenoveringen och utbyggnaden av Kristinahemmet samt lättrafikleder i Lappfjärd. Havsnära Kristinestad som är medlem i det internationella Cittaslow -nätverket är en eftertraktad ort att bo på. Cittaslow innebär att man värdesätter äkta saker, gemenskap och genomtänkt utveckling. Glädjande är att många invånare och samfund verkar aktivt för att stärka trivseln och välfärden. Vi har kunnat lägga märke till att invånarna i allt större grad motionerar på eget initiativ och av de senaste projekten kan nämnas näridrottsanläggningen i Härkmeri, Leijonparken vid motionsstigen och konstgräsplanen. Olika aktiviteter och evenemang som ordnas i staden under de olika årstiderna ger möjlighet till rekreation. Staden producerar livskrafts-, välfärds- utbildnings- och samhällsbyggnadstjänster på finska och svenska.


Invånarna i det flerspråkiga Kristinestad är vana att leva i samspel med havet och grannkommunerna i knutpunkten mellan landskapen Södra Österbotten och Satakunda. Samarbetet mellan grannarna och landskapets kommuner är fortlöpande och då samarbetet intensifieras vill vi fortsätta att utveckla stadens livskraft.


Under Finlands självständighets jubileumsår 2017 ordnas ett stort programutbud i staden. Staden, föreningarna och samfunden samt enskilda invånare deltar aktivt i genomförandet av jubileumsårets evenemang. Jag tillönskar alla framtidsvisioner, krafter och entusiasm inför förändringarna!

 

Lednings Grupp 9 07102015

 

 

Riitta El-Nemr  

Stadsdirektör 

Uppdaterat 23.10.2017, klockan 14.55, Jari Turunen.