Stadsdirektörens hälsning

Kristinestad 2018 – fungerande service som lockar till inflyttning

Efter Finland självständighets 100-års jubileum har verksamheten för år 2018 inletts. I social-och hälsovårdsreformen och landskapsreformen strävar vi efter de bästa möjliga lösningarna för staden och invånarnas service.  Det slutliga innehållet i social-och hälsovårdsreformens och landskapsreformens lagar och landskapets avsikter att ordna kundorienterad service för hela landskapets befolkning med beaktande av de långa avstånden inverkar på det verkliga utfallet. Kristinestad producerar nu högklassiga och effektiva social- och hälsovårdstjänster. De aktuella investeringarna förbättrar kvaliteten ytterligare. Som det nu ser ut tas den nya social- och hälsovårds- samt landskapsreformen i bruk 1.1.2020, vilket betyder att utbildningen då blir stadens största serviceområde.  Tillsammans med serviceområdet för samhällsbyggnad och fritidstjänster står denna i fokus i fortsättningen. Fungerande två-/flerspråkig närservice tillsammans med trygghet och trivsel lockar även till inflyttning.

Ökningen av stadens skatteinkomster år 2017 visar att vi har högkonjunktur och tillväxt, vilket efter en åtta års recession är mycket välkommet både hos oss och i hela Finland.  Vi hoppas att den positiva andan fortsätter att råda i många år framöver. Företagens planer och öppningar visar framtidstro. Stadens näringslivsbolag genomför projekt som är till nytta för företagen och stöder stadens livskraft, som exempel kan nämnas generationsväxlingsprojektet och projektet som strävar efter att hitta nya funktioner för PVO:s område i hamnen på Björnön. Många omständigheter inverkar på hur ärendena avancerar och på de investeringsbeslut som olika aktörer inom energibranschen fattar, t.ex. EU:s slutliga beslut om skogarnas kolsänkor.

EPV:s vindkraftsprojekt med 34 möllor i Ömossa är på slutrakan och andra vindkraftsprojekt är i startgroparna.  Markägarna drar nytta av att arrendera sin mark till kraftverksbolagen. De indirekta effekterna t.ex. i form av fastighetsskatt är betydliga.

Anslutandet av stadens serviceinrättningar till fjärrvärmen som fungerar med flis år 2016, var en miljögärning som även har rationaliserat värmekostnaderna.  

Efter många år av anpassning och förnyande av ekonomin och verksamheten är stadens ekonomi nu stabil och uppvisar överskott. Anpassningsåren var inte lätta för personalen som samtidigt arbetade med stora ärenden. Staden har förstärkt sina resurser för personalens välbefinnande och arbetstrivsel och man satsar bl.a. på förmansutbildning. Personalen gör ett betydelsefullt arbete för invånarnas bästa, ofta i direkt kontakt, ansikte mot ansikte.  En stabil ekonomi ger ett visst utrymme för utveckling – ekonomin ska dock skötas bra även i fortsättningen. Detta hjälper även staden igenom nästa lågkonjunktur. En bra ekonomi fungerar som lockbete och stävjar en höjning av skattesatsen.

Stadens strategi uppdateras enligt den nya kommunallagen för att tillämpas i praktiken senare under 2018.  I strategin betonas utvecklingen av näringarna och tryggandet av service på orten – helt enligt invånarnas åsikter om framtidens utvecklingsobjekt.  Vi kan växa med tillit till våra styrkor. Ibruktagandet av våra styrkor i större grad ger oss sysselsättning för en tid framöver. Jag hoppas att vi alla kan sända ut positiva och framtidsorienterade signaler.

 

Lednings Grupp 9 07102015

 

 

Riitta El-Nemr  

Stadsdirektör 

Uppdaterat 16.01.2018, klockan 18.45, Jari Turunen.