Stadsdirektörens hälsning

Under självständighetens jubileumsår 2017 förbereder vi oss för framtiden

 

Kristinestad förbereder sig på tiden efter social- och hälsovårdsreformen 2019 genom att förnya organisationen och verksamhetssätten, förbättra servicens infrastruktur och genom satsningar på att utveckla näringarna. Efter år 2019 kommer kommunens viktigaste uppgifter att vara att främja kompetens och bildning, hälsa och välfärd, att sköta och främja sysselsättning, idrott, kultur och övriga fritidstjänster, ungdomssektorn, den lokala näringslivspolitiken, markanvändningen, byggandet och stadsplaneringen samt den allmänna servicen (=centralförvaltningen). Kort sagt utveckling, utbildning och planläggning, dvs. stärkande av kommunens livskraft. Staden vill även i framtiden vara en ort som erbjuder bra boende, trygga uppväxtförhållanden och uthållig företagsamhet. Under dessa förändringstider läggs fokus på det väsentliga och producerar behovsorienterade tjänster för kommuninvånarna. Efter några år av omstruktureringar möjliggör ekonomin som nu uppvisar ett överskott också satsningar på utveckling och samtidigt fungerar överskottet som buffert inför framtiden.

Projekt inom energibranschen förverkligas, t.ex. EPV Tuulivoima Oy:s 34 vindkraftverk som färdigställs i slutet av år 2017 i Ömossa. Efter färdigställandet kommer servicen och underhållet av vindkraftverken att skapa arbetsplatser och affärsverksamhet. Av företagen i staden kan nämnas bl.a. företag inom metall- och träförädlingsbranschen samt potatisodling. Potatis och även andra livsmedel transporteras till övriga delar av Finland. Turismen och servicen sysselsätter allt fler. I staden har också grundats nya företag inom servicebranschen. Flera företag planerar att utvidga och på annat sätt utveckla sin verksamhet med tanke på framtiden. Stadens näringslivscentral hjälper företagsfältet och dem som vill bli företagare och stärker näringslivets konkurrenskraft med olika projekt. Generationsväxlingar, företagsamhet och även pensioneringar skapar nya arbetsplatser. Arbetsplatssufficiensen är bland de högsta i Österbotten.

Aktuella byggnadsprojekt under år 2017 är bl.a. grundrenoveringen av svenska lågstadieskolan, radhusprojektet som genomförs av stadens bostadsbolag samt lättrafikvägarna i Lappfjärd. Grundrenoveringen och utbyggnaden av Kristinahemmet inleddes i april och målsättningen är att projektet ska stå färdigt i maj 2018.  Havsnära Kristinestad som är medlem i det internationella Cittaslow-nätverket är en eftertraktad ort att bo på. Cittaslow innebär att man värdesätter äkta saker, gemenskap och genomtänkt utveckling. Glädjande är också att många invånare och samfund aktivt verkar för att öka trivseln och stärka välfärden. Staden producerar välfärds-, utbildnings- och samhällsbyggnadstjänster på svenska och finska. Olika aktiviteter och evenemang som ordnas i staden under de olika årstiderna ger möjlighet till rekreation. 

I mångspråkiga Kristinestad är vi vana att leva i samspel med havet och grannkommunerna i knutpunkten mellan landskapen Södra Österbotten och Satakunta. Staden samarbetar kontinuerligt med grannarna och landskapets kommuner och vi vill fortsätta att utveckla stadens livskraft inom ramen för ett allt tätare samarbete.

Under Finlands självständighets jubileumsår 2017 ordnas ett stort programutbud i staden.  Staden, föreningarna och samfunden samt enskilda invånare deltar aktivt i genomförandet av jubileumsårets evenemang.

Jag tillönskar alla framtidsvisioner, krafter och entusiasm inför förändringarna!

Lednings Grupp 9 07102015

 

 

Riitta El-Nemr  

Stadsdirektör 

Uppdaterat 08.06.2017, klockan 08.59, Kajsa Snickars.