Stadsdirektörens hälsning

Under självständighetens jubileumsår 2017 förbereder vi oss för framtiden

 

Kristinestad förbereder sig på tiden efter social- och hälsovårdsreformen genom att förnya organisationen och verksamhetssätten, förbättra servicens infrastruktur samt genom att satsa på att utveckla näringarna. Efter år 2019 är kommunens viktigaste uppgifter att ansvara för främjandet av kompetensen och bildningen, hälsan och välfärden, skötseln och främjandet av sysselsättningen, motions-, kultur-, ungdoms- samt fritidstjänsterna, den lokala näringslivspolicyn, markanvändningen, byggandet och stadsplaneringen samt den allmänna servicen (=centralförvaltningen). Kort sagt; utveckling, utbildning och planläggning, dvs. stärka kommunens livskraft. Staden vill även i framtiden vara en ort som erbjuder bra boende, trygga uppväxtförhållanden och uthållig företagsamhet. Under dessa utmanande tider fokuserar vi på det väsentliga och producerar behovsorienterade tjänster för kommuninvånarna.

Som bäst genomförs projekt inom energibranschen, t.ex. EPV Tuulivoima Oy:s 34 vindkraftverk som byggs i Ömossa. Efter att vindkraftverken färdigställs kommer servicen och underhållet av dem att skapa arbetsplatser och affärsverksamhet. Av stadens företag kan nämnas bl.a. företag inom metall- och träförädlingsbranschen samt potatisodling. Potatis och även andra livsmedel transporteras till övriga delar av Finland. Turismen och servicen sysselsätter allt fler. I staden har också grundats nya företag inom servicebranschen. Flera företag har betydande framtidsplaner. Stadens näringslivscentral hjälper företagsfältet och dem som vill bli företagare och stärker näringslivets konkurrenskraft med olika projekt. Generationsväxlingar, företagsamhet och även pensioneringar skapar nya arbetsplatser. Arbetsplatssufficiensen är bland de högsta i Österbotten.  

Aktuella byggnadsprojekt under år 2017 är bl.a. grundrenoveringen av svenska lågstadieskolan, radhusprojektet som genomförs av stadens bostadsbolag samt lättrafiklederna i Lappfjärd. Havsnära Kristinestad, som är medlem i det internationella Cittaslow-nätverket, är en eftertraktad ort att bo på. Cittaslow betyder att man värdesätter äkta saker, gemenskap och genomtänkt utveckling. Glädjande är också att många invånare och samfund aktivt verkar för att öka trivseln och stärka välfärden. Staden producerar vård- och omsorgs-, utbildnings- och fritidstjänster på svenska och finska. Olika aktiviteter och evenemang som ordnas i staden under de olika årstiderna ger möjlighet till rekreation. 

I mångspråkiga Kristinestad är vi vana att leva i samspel med havet och grannkommunerna i knutpunkten mellan landskapen Södra Österbotten och Satakunta. Staden samarbetar kontinuerligt med grannarna och landskapets kommuner och vi vill fortsätta att utveckla stadens livskraft med ett allt tätare samarbete.

Under Finlands självständighets jubileumsår 2017 ordnas ett mångsidigt programutbud i staden. Staden, föreningarna och samfunden samt enskilda invånare deltar aktivt i genomförandet av jubileumsårets evenemang.

Jag tillönskar alla framtidsvisioner, krafter och entusiasm inför förändringarna!

Lednings Grupp 9 07102015

 

 

Riitta El-Nemr  

Stadsdirektör 

Uppdaterat 21.12.2016, klockan 13.54, Jari Turunen.