Sommarjobbsedeln 2017

Regler för sommarjobbsedeln 2017

Regler för sökande/beviljande av sommarjobbsedel

1. Sommarjobbsedeln 2017 är värd 200 euro.

2. Sökande kan beviljas endast en sedel.

3. Sommarjobbsedeln kan ges åt person som är född 1993-2001 och som 31.12.2016 hade Kristinestad som hemkommun

4. Sommarjobbsedeln skall ansökas skriftligt senast 15.3.2017

 

 ANSÖKNINGSBLANKETT

 

Regler för arbetsgivaren

Staden betalar sommarjobbsedelns värde (200 euro per sedel) som understöd åt arbetsgivare, som gett sommarjobb åt unga Kristinestadsbor enligt förverkligade anställningsveckor för ungdomar med sommarjobbsedlar dividerat med talet 3. En hel anställningsvecka bildas av sammanlagt 30 ungdomsarbetstimmar utförda av en eller flera ungdomar, som har sommarjobbsedel. Maximalt kan arbetsgivare lösa in samma mängd sommarjobb¬sed¬lar som antalet anställda ungdomar med sommarjobbsedel.
Förutsättning för utbetalning är att:

1. Ungdomen har varit i arbetsförhållande under tiden 1.5-31.8.2017. Vid anställning av enbart en ungdom med sommarjobbsedel skall arbetsförhållandet varat minst tre veckor.

2. arbetsgivarens hem- eller verksamhetsort är Kristinestad

3. med den unga uppgörs ett skriftligt arbetsavtal

4. arbetsgivaren har utsett en ansvarsperson som sköter handledningen i arbetet och ärenden som ansluter sig till övervakning av arbetet

5. arbetsgivaren tillämpar gällande bestämmelser och regler i anställningsvillkoren, info finns på
http://www.tyosuojelu.fi/web/sv/anstallningsforhallande/ung-arbetstagare

6. arbetsgivaren inte får annat understöd för sommarjobbet

7. om den unga arbetstagaren är familjemedlem hos arbetsgivaren förutsätts ytterligare att arbetsgivaren har även andra anställda under kalenderåret

Redovisning

För utbetalningen skall arbetsgivaren senast 15.10.2017 på särskild blankett redovisa sommarjobbet, bifoga sommarjobbsedeln och försäkra att arbetsgivaren uppfyller de villkor som staden bestämt gällande sommarjobbsedeln.

Uppdaterat 10.02.2017, klockan 09.05, Jari Turunen.