Kuulutukset
28.11.2017

Ympäristönsuojelulain mukainen päätös

Ympäristönsuojelulain mukainen päätös

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on 28.11.2017 antanut pää-töksen nro 126/2017/1

Hakija
Kristiinankaupunki/Tekninen keskus

Asia
Kristiinankaupungin Lålbyn kaatopaikan ympäristöluvan muuttaminen sekä pintarakenteen rakentamisen määräajan jatkaminen, Kristiinan-kaupunki.

Kaatopaikka sijaitsee Kristiinankaupungin Lålbyn kylässä kaupungin omistamilla tiloilla 13:70, 15:24 ja 15:26.

Päätös on nähtävillä valitusaikana 28.11. – 28.12.2017 Kristiinankau-pungin kaupungin hallintokeskuksessa, Raatihuone, (Aitakatu 1) sekä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualueella. Päätös on lisäksi luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu.

Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Valitusaikaa laskettaessa päätöksen antopäivää ei oteta lukuun. Valitusaika päättyy 28.12.2017.Valitus on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, 65101 Vaasa. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä valitusajan Kristiinankaupungin kaupungin virallisella ilmoitustaululla.

Lisätietoja asiasta antaa:
Ympäristöylitarkastaja Maria Lövdahl, puh 0295 018 765
etunimi.sukunimi@avi.fi

Päätös

Siirry "Kuulutukset"-sivulle