Kuulutukset
15.05.2019

Kuulutus ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta

YVA-KUULUTUS

OX2 Wind Finland Oy on toimittanut Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA-menettely) annetun lain mukaisen arviointiohjelman Rajamäenkylän tuulivoimahankkeesta ja 400 kV:n voimajohdosta. Tuulivoimahanke käsittää 57 tuulivoimalaa, joista 44 sijoittuu Isojoelle ja 13 Karijoelle. Lisäksi tarkastellaan hankealueen sähköverkkoon liittymistä varten tarvittavaa 400 kV:n voimajohtoa. Arviointiohjelma on hankkeesta vastaavan laatima suunnitelma YVA-menettelyssä tarvittavista selvityksistä sekä arviointimenettelyn järjestämisestä.


ARVIOITAVAT VAIHTOEHDOT
Arviointimenettelyssä tarkastellaan viittä vaihtoehtoa seuraavasti:

Vaihtoehto VE0: hanketta ei toteuteta.

Vaihtoehto VE1: Hankealueelle sijoitetaan enintään 57 voimalaa, yksikköteholtaan 6-10 MW. Voimaloiden kokonaiskorkeus enintään 300 m. Sähkönsiirto liittymällä Seinäjoki-Ulvila -linjaan noin 26 km 400 kV:n voimajohdolla olemassa olevan johtokäytävän vierellä.

Vaihtoehto VE2: Hankealueelle sijoitetaan enintään 57 voimalaa, yksikköteholtaan 6-10 MW. Voimaloiden kokonaiskorkeus enintään 300 m. Sähkönsiirto liittymällä Arkkukallion sähköasemalle 25 km 400 kV:n voimajohdolla uudessa johtokäytävässä.

Vaihtoehto VE3: Hankealueelle sijoitetaan enintään 57 voimalaa, yksikköteholtaan 6-10 MW. Voimaloiden kokonaiskorkeus enintään 300 m. Sähkönsiirto liittymällä Seinäjoki–Ulvila-linjaan Lauhavuoren pohjoispuolella 20 km 400 kV:n voimajohdolla uudessa johtokäytävässä, eteläisempi reittivaihtoehto.

Vaihtoehto VE4: Hankealueelle sijoitetaan enintään 57 voimalaa, yksikköteholtaan 6-10 MW. Voimaloiden kokonaiskorkeus enintään 300 m. Sähkönsiirto liittymällä Seinäjoki–Ulvila-linjaan Lauhavuoren pohjoispuolella 20 km 400 kV:n voimajohdolla uudessa johtokäytävässä, pohjoisempi reittivaihtoehto.


ARVIOINTOHJELMA NÄHTÄVILLÄ

Kuulutus ja arviointiohjelma ovat nähtävillä 16.5. –14.6.2019 Isojoen kunnanvirastossa (Teollisuustie 1 A, Isojoki), Karijoen kunnanvirastossa (Kristiinantie 3, Karijoki), Kauhajoen kaupungintalolla (Hallintoaukio, Kauhajoki), Honkajoen kunnanvirastolla (Porhontie 5, Honkajoki), Kristiinankaupungin asiointipisteessä (Merikatu 47, Kristiinankaupunki) sekä julkaistaan internet-sivulla: www.ymparisto.fi/rajamaenkylatuulivoimajavoimajohtoYVA


MIELIPITEET JA LAUSUNNOT

Arviointiohjelmasta voi esittää kirjallisia mielipiteitä ja lausuntoja kirjallisesti toimittamalla ne viimeistään 14.6.2019 osoitteeseen: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, PL 156, 60101 Seinäjoki tai sähköpostitse kirjaamo.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi 

Hankkeessa yhteysviranomaisena toimivan Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen lausunto arviointiohjelmasta on nähtävillä viimeistään kuukauden kuluttua lausunnon antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä. Lausunto on nähtävillä samoissa paikoissa kuin arviointiohjelma.


YLEISÖTILAISUUS

Arviointiohjelmaa koskeva kaikille avoimet yleisötilaisuudet pidetään maanantaina 20.5.2019 klo 18.30 Isojoella, Vanhankylän nuorisoseurantalo, Kristiinantie 1400; sekä tiistaina 21.5.2019 klo 18.30 Karijoen nuorisoseurantalolla, Kristiinantie 8. Tilaisuuksissa kahvitus klo 18.00 alkaen.


LISÄTIETOJA

Hankkeesta vastaava: Kirsi Koivunen, OX2 Wind Finland Oy, kirsi.koivunen@ox2.com,
puh. 050 354 3287

YVA-Konsultti: Pöyry Finland Oy, Ella Kilpeläinen, ella.kilpelainen@poyry.com, puh. 010 33 28373.

YVA-menettely: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Jutta Lillberg-Puskala,
jutta.lillberg-puskala@ely-keskus.fi , puh. 0295 027 655.

ETELÄ-POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue


Kuulutus pdf-tiedostona (25 kt)

  

Siirry "Kuulutukset"-sivulle