Kuulutukset
02.01.2018

Kuulutus: Vaikuta vesiin

Viite: Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004) sekä asetus vesienhoidon järjestämisestä (1040/2006)

KUULUTUS
Vaikuta vesiin – vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma sekä ympäristövaikutusten arviointi

Tausta
Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä edellyttää vesienhoitosuunnitelmien laatimista kaikille Suomen vesienhoitoalueille. Vesienhoitosuunnitelmissa määritellään tavoitteet ja toimenpiteet seuraavan kuuden vuoden aikana tehtävälle vesienhoitotyölle. Vesienhoitosuunnitelmat vuoteen 2021 hyväksyttiin valtioneuvostossa 2015. Nyt ne tarkistetaan koskemaan vuosia 2022–2027. Valmistelua varten on laadittu vesienhoitoaluekohtaiset asiakirjat, joissa käsitellään vesienhoidon keskeisiä kysymyksiä, suunnittelun työohjelmaa ja aikataulua sekä SOVA-lain mukaisen ympäristövaikutusten arvioinnin aloittamista ja toteuttamista.

Kuulutusaika ja asiakirjat
Vesienhoitoalueiden kuulemisasiakirjat ja tausta-aineistot ovat nähtävillä sähköisenä 8.1.2018–9.7.2018 välisen ajan verkkosivulla www.ymparisto.fi/vaikutavesiin > vesienhoito. Sivulta löytyy mm. linkki kuulemiseen liittyvään Vaikuta vesiin –karttapalveluun sekä taustatietoa vesienhoidosta. Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) toimialue kuuluu pääosin Kokemäenjoen – Saaristomeren - Selkämeren vesienhoitoalueeseen ja joidenkin kuntien osalta myös Oulujoen - Iijoen vesienhoitoalueeseen sekä Kymijoen - Suomenlahden vesienhoitoalueeseen. Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan aluetta koskevat asiakirjat ovat nähtävillä tulostettuna Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimipaikoissa Seinäjoella, Vaasassa ja Kokkolassa. Kunnissa asiakirjojen nähtävillä pitäminen toteutetaan pääsääntöisesti sähköisenä. Kokemäen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoaluetta koskeva asiakirja on nähtävillä kaikissa kunnissa, lisäksi Kannuksessa, Lestijärvellä ja Toholammilla on nähtävillä Oulujoen - Iijoen, ja Alajärvellä, Lestijärvellä, Perhossa ja Soinissa on nähtävillä Kymijoen - Suomenlahden vesienhoitoalueiden vastaavat asiakirjat.

Palautteen antaminen
Kaikilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä kuultavana olevista asiakirjoista 9.7.2018 klo 16 mennessä. Yllä mainitulla verkkosivulla on ohjeet palautteen antamiseksi. Palautteen voi toimittaa myös kirjallisena Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kirjaamoon sähköpostitse osoitteella kirjaamo.etela-pohjanmaa@elykeskus.fi tai postitse osoitteella Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 156, 60101 Seinäjoki.

Lisätiedot
Lisätietoja kuulemiseen liittyen antavat Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksessa erikoissuunnittelija Vincent Westberg (puh. 0295 027 956) ja vesienhoidon suunnittelija Anna Bonde (puh. 0295 027 777) tai sähköpostilla etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi.

Seinäjoella 8.päivänä tammikuuta 2018
Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Siirry "Kuulutukset"-sivulle