Kuulutukset
03.12.2018

Kuulutus - Lapväärtinjoen Storfors –nimisen kosken padotusoikeuteen ja kalanviljelyn vedenottoon sek

KUULUTUS
Hakemus vesilain mukaisten lupien rauettamiseksi ja rakenteiden pysyttämiseksi
Hakija: Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Asia: Lapväärtinjoen Storfors –nimisen kosken padotusoikeuteen ja kalanviljelyn vedenottoon sekä käytetyn veden takaisinjuoksutukseen liittyvien lupien rauettaminen ja rakenteiden pysyttäminen, Kristiinankaupunki

Hakemuksen pääasiallinen sisältö
Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hakee Lapväär-tin-Isojoessa Lapväärtin Dagsmarkin kylässä Storfors-nimisessä koskessa sijaitsevan vesivoimalaitoksen padotus- ja vedenjohtamisluvan sekä alueel-la sijaitsevan kalanviljelylaitoksen vesilain mukaisen luvan määräämistä raukeamaan.
Vaasan läänin kuvernöörin 22.3.1922 myönsi Storfors Ab:lle luvan padot-taa ja johtaa vettä Storforsin koskessa olemassa olevalle vesivoimalaitok-selle. Lupa on edelleen lainvoimainen. Länsi-Suomen vesioikeus myönsi Isokosken Lohi Oy:lle vuonna 1984 toistaiseksi voimassa olevan vesilain mukaisen luvan alueella sijainneeseen kalanviljelytoimintaan. Länsi-Suomen vesioikeus tarkisti lupaa 29.11.1995 antamallaan päätöksellä (LSVEO 50/1995/2). Luvat ja kiinteistö, jonne toiminnot sijoittuvat, ovat vuodesta 2002 lähtien olleet valtion omistuksessa. Nykyinen lupien haltija on Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.
Sähköntuotanto loppui alueella 1960-luvulla ja kalanviljelytoiminta 1990-luvulla, joten luvat ovat tulleet tarpeettomiksi. Hakemuksen tarkoitus on py-syttää alueen nykytila arvokkaan ja luonnonvaraisen meritaimenen nousu-mahdollisuuden turvaamiseksi. Alue on kunnostettu ja myös kaavoitettu virkistyskäytön tarpeisiin. Storforsin pato on pääosin säilyttänyt alkuperäi-sen muotonsa. Pääuoman kohdalla sijannut 5 metriä leveä patoarkku on kadonnut jäiden ja tulvavesien viemänä. Pato ei ole kalan nousueste nykyi-sessä kunnossaan. Virtaamamallinnuksen sekä Lapväärtin-lsojoen tulva-vaara- ja tulvariskikartoituksen perusteella Storforsin nykyiset patoraken-teet eivät aiheuta mainittavaa tulvariskiä.
Hakijan käsityksen mukaan lupien rauettamiset eivät edellytä toimenpiteitä eikä niistä myöskään aiheudu muutoksia sijainti- tai vaikutusalueillaan.

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävänäpito
Tämä kuulutus pidetään nähtävänä 5.12.2018. – 4.1.2019 Kristiinankau-pungin ilmoitustaululla ja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ilmoi-tustaululla.
Kuulutus ja hakemusasiakirjat keskeisiltä osin ovat luettavissa sähköisesti osoitteessa www.avi.fi/lupatietopalvelu. Kristiinankaupungin kaupunginta-lolla (Aitakatu 1, raatihuone) on käytettävissä yleisötietokone asiakirjojen katsomiseen.
Muistutusten ja mielipiteiden tekeminen
Muistutuksia hakemuksen johdosta voivat tehdä ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen). Viranomaisilta, joita asia koskee, pyy-detään lausunto. Muilla kuin asianosaisilla on tilaisuus ilmaista mielipiteen-sä hakemuksen johdosta.
Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet voidaan esittää vapaamuotoisesti.
Ohjeet muistutusten tekemiseen
Muistutuksista tulee käydä ilmi seuraavat seikat:
- muistuttajan nimi, postiosoite, mahdollinen sähköpostiosoite ja puhelin-numero
- yllä mainittu hakijan ja asian nimi sekä diaarinumero
LSSAVI/8426/2018
- muistuttajan kiinteistön nimi, rekisterinumero, kiinteistörekisterikylä ja kunta (kiinteistötunnus)
- yksilöidyt vaatimukset sekä niiden perusteet
- muistuttajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei muistutusta toimiteta säh-köisesti
- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai muu luotettava selvitys asiamie-hen toimivallasta.
Muistutukset ja mielipiteet pyydetään toimittamaan viimeistään 4.1.2019 ensisijaisesti sähköistä muistutuslomaketta käyttäen www.avi.fi/muistutus tai sähköpostilla (kirjaamo.lansi@avi.fi) tai kirjallisina postitse (Länsi- ja Si-sä-Suomen aluehallintovirasto, Ympäristöluvat , PL 200, 65101 Vaasa).
Muistutukset ja mielipiteet pyydetään toimittamaan viimeistään 29.8.2018 ensisijaisesti sähköistä muistutuslomaketta käyttäen www.avi.fi/muistutus tai sähköpostilla (kirjaamo.lansi@avi.fi) tai kirjallisina postitse (Länsi- ja Si-sä-Suomen aluehallintovirasto, Ympäristöluvat, PL 200, 65101 Vaasa).
Tiedoksianto kiinteistön osaomistajalle
Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös kiinteistön mahdollisille muille haltijoille.
Tiedoksianto järjestäytymättömien osakaskuntien osakkaille
Hakemuksessa tarkoitetulla hankkeella saattaa olla vaikutuksia myös seu-raavilla yhteisillä maa- tai vesialueilla:
Samfällda vattenområden 287-405-876-1
Lisätietoja antavat
Ympäristöylitarkastaja Jaakko Tuhkanen, puh. 0295 018 780
Ympäristöneuvos Mikko Vesaaja, puh. 0295 018 797
sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@avi.fi
Siirry "Kuulutukset"-sivulle