Kungörelser
05.04.2019

Närings-, trafik- och miljöcentralens beslut VARELY/3186/2018

KUNGÖRELSE

Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) i Egentliga Finland har 4.4.2019 i sitt beslut VARELY/3186/2018 enligt naturvårdslagen 49 § 3 mom. inte beviljat ett tillstånd för störning av storskarv på Kristinestad-Storå fiskeområdet i Kristinestad. Beslutet hålls tillgängligt hos NTM-centralen i Egentliga Finland, Självständighetsplan 2, 20800 Åbo under tiden Åbo under tiden 9.4. – 15.5.2019.

Kungörelsen om att beslut anslås och hålls tillgängligt meddelas i Officiella tidningen 9.4.2019 samt på den officiella anslagstavlan hos NTM-centralen i Egentliga Finland. https://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/kuulutukset

En svensk översättning kan begäras via e-post; kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi

Beslut kan överklagas genom besvär hos Vasa förvaltningsdomstol inom 30 dagar från delgivningen. Delgivningen anses ha ägt rum sju dagar efter offentliggörandet av meddelandet i Officiella tidningen. Mer detaljerade anvisningar om hur man överklagar finns i besvärsanvisningen som bifogas beslutet.

Ytterligare information:
överinspektör Ritva Kemppainen, ritva.kemppainen@ely-keskus.fi , tel. 0295 023 012

Hörandet ombeds att skickas till NTM-centralen med anteckning att ärendet varit till på-seende.

Åbo 5.4.2019, NTM-centralen i Egentliga Finland

 

 

 

Gå till "Kungörelser"