Kungörelser
03.12.2018

Kungörelse - Upphävande av de gamla tillstånden för uppdämning och fiskodling i Storfors i Lappfjärd

KUNGÖRELSE


Ansökan för att upphäva de vattenlagsenliga tillstånden samt för bevarande av konstruktionerna


Sökande: Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten

Ärende: Upphävande av de gamla tillstånden för uppdämning och fiskodling i Storfors i Lappfjärds å i Dagsmarks by, Kristinestad

Ansökans huvudsakliga innehåll
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten ansöker om upphävandet av Storfors gamla vattentillstånd. Tillstånden gäller uppdämningsrätten och vattentäkten för fiskodling. Storfors ligger invid Lappfjärds å i Dagsmark by i Kristinestad.

Uppdämningstillståndet för Storfors gamla kraftverk har beviljats år 1922 och det har fortfarande lagakraft. På området har också tidigare funnits en fiskodlingsanstalt, som senast år 1995 beviljades ett tillstånd tills vidare, som ska ses över regelbundet. Sökanden har ägt tillstånden sedan år 2002, såsom även fastigheten, där verksamheten bedrevs.

Elproduktionen på området upphörde på 1960-talet och fiskodlingsverksamheten avslutades på 1990-talet och tillstånden har blivit onödiga. Avsikten med denna ansökningshandling är för att trygga möjlighet till den värdefulla och naturliga havsöringens uppvandring. Man vill upphäva det vattenrättsliga tillståndet gällande vattentäkten från ån för fiskodling och att leda vatten tillbaka in i ån, eftersom området har restaurerats och även planlagts för rekreationsbruket. Storfors damm har i huvudsak bevarat sin ursprungliga form. Is och flödesvatten har tagit med den ca 5 meter breda dammkista som tidigare fanns i huvudfåran. Dammen utgör i sitt nuvarande skick inte något hinder för fiskens uppvandring. På basis av flödesmodelleringen och kartläggningen av översvämningshotade områden och översvämningsrisker i Lappfjärds å orsakar de nuvarande konstruktionerna i Storfors inte betydande översvämningsrisk.

Enligt sökandens uppfattning kräver upphävandet av tillstånden inte några åtgärder och därför medför det inte heller några ändringar i deras läges- eller influensområden. Med anledning av detta har man ansett att det inte behövs ingå några avtal med ägarna av mark- eller vattenområden.


Framläggande av kungörelsen och ansökningshandlingarna
Denna kungörelse hålls framlagd 5.12.2018 – 4.1.2019 på anslagstavlan i Kristinestad och anslagstavlan i Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland.


Kungörelsen och de väsentliga ansökningshandlingarna kan dessutom läsas elektroniskt på adressen www.avi.fi/lupatietopalvelu. Vid stadshuset i Kristinestad (Rådhuset, Staketgatan 1) finns dator för allmänt bruk för att titta på handlingarna.

Framställande av anmärkningar och åsikter
Anmärkningar med anledning av ansökan får framställas av dem vars rätt eller fördel ärendet kan beröra (parterna). Utlåtande begärs av berörda myndigheter. Andra än parterna har rätt att framföra sin åsikt med anledning av ansökan. Skriftliga anmärkningar och åsikter kan formuleras fritt.

Anvisningar om framställandet av anmärkningar
Av anmärkningarna ska framgå följande:
- anmärkarens namn, postadress, eventuell e-postadress och telefonnummer
- sökandens namn, det ärende och det diarienummer som nämns ovan, LSSAVI/8426/2018
- namn, registernummer, fastighetsregisterby och kommun av anmärkarens fastighet (fastighetsbeteckning)
- preciserade yrkanden samt grunderna för dessa
- anmärkarens eller ombudets underskrift, om anmärkningen inte lämnas in elektroniskt
- fullmakt för ett eventuellt ombud eller annan pålitlig utredning över ombudets behörighet.

Anmärkningar och åsikter ska inlämnas senast 4.1.2019 i första hand med användning av den elektroniska blanketten för inlämnande av anmärkningar http://www.rfv.fi/anmarkning eller elektroniskt registratur.vastra@rfv.fi. Anmärkningarna eller åsikterna kan också sändas per post (Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, Miljötillstånd, PB 200, 65101 Vasa).

Delgivning till delägare av fastigheten
Den som är delägare i en fastighet ombeds ge denna delgivning till fastighetens övriga ägare eller innehavare.

Delgivning till delägare i icke konstituerade delägarlag
Det projekt som nämns i ansökan kan också ha konsekvenser på följande samfällda mark- eller vattenområden:
Samfällda vattenområden 287-405-876-1

Ytterligare upplysningar ger
miljöråd Mikko Vesaaja, tfn 0295 018 797
e-post: fornamn.efternamn@rfv.fi

Gå till "Kungörelser"