Kungörelser
02.01.2018

Kungörelse: Påverka vattnen

Referens: Lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltning (1299/2004) samt förordningen om vattenvårdsförvaltningen (1040/2006)

KUNGÖRELSE

Påverka vattnen – väsentliga frågor, arbetsprogram och tidtabell för vattenvården samt miljörapport

Bakgrund
Lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltning (1299/2000) förutsätter att en förvaltningsplan uppgörs för vattenförvaltningsområden. I förvaltningsplanerna framställs målsättningar och åtgärder för vattenvårdsarbetet för sex år framåt. Förvaltningsplanerna fram till 2021 godkändes i stadsrådet år 2015. Nu granskas de att gälla för åren 2022-2027. För denna beredning har man tagit fram dokument där väsentliga frågor för vattenvården behandlas, tidtabell och arbetsplan för planeringen presenteras samt där förverkligandet av miljökonsekvensbedömning enligt SMB-lagen inleds.

Remisstid och handlingar
Remissdokumenten för vattenförvaltningsområdet samt bakgrundsdokument finns till påseende elektroniskt under tiden 8.1.2018–9.7.2018 på adressen www.miljo.fi/paverkavatten > vattenvård. På sidan finns bl.a. en länk till en Påverka vattnen-karttjänsten samt bakgrundsinformation om vattenvårdsarbetet. Verksamhetsområdet för närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) i Södra Österbotten hör i huvudsak till Kumo älv - Skärgårdshavet - Bottenhavets vattenförvaltningsområde, men mindre delar finns också på Ule älv - Ijo älv vattenförvaltningsområde samt Kymmene älv - Finska vikens vattenförvaltningsområde.

Handlingarna som gäller Södra Österbottens, Mellersta Österbottens och Österbottens områden hålls framlagda utskrivna på NTM-centralen i Södra Österbottens kontor i Seinäjoki, Vasa och Karleby. I kommunerna hålls dokumenten till påseende i första hand elektroniskt. Handlingarna som gäller Kumo älv-Skärgårdshavet-Bottenhavets vattenförvaltningsområde finns till påseende i NTM-centralens alla kommuner. I Kannus, Lestijärvi och Toholampi finns dessutom handlingar som gäller Ule älv-Ijo älvs vattenförvaltningsområde och i Alajärvi, Lestijärvi, Perho och Soini finns även Kymmene älv-Finska vikens vattenförvaltningsområdes handlingar
till påseende.

Framförande av åsikter
Alla har möjlighet att framföra sina åsikter om de framlagda dokumenten till och med 9.7.2018 kl. 16. På webbsidan ovan finns instruktioner om hur man kan ge respons. Responsen kan även skickas skriftligen till registraturen vid Närings-, trafik- och miljöcentralen på e-post registratur.sodraosterbotten@ntm-centralen.fi eller per post på adressen Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten, PB 156, 60101 Seinäjoki

Tilläggsuppgifter
Tilläggsuppgifter i anslutning till remissen ger specialplanerare Vincent Westberg (tfn. 0295 027 956) och vattenvårdsplanerare
Anna Bonde (tfn. 0295 027 777) eller per e-post fornamn.efternamn@ntm-centralen.fi.

Seinäjoki den 8 januari 2018
NÄRINGS-, TRAFIK- OCH MILJÖCENTRALEN I SÖDRA ÖSTERBOTTEN

Gå till "Kungörelser"