Kungörelser
02.01.2018

Kungörelse - Förslag till samrådsdokument om havsförvaltningsplan

Referens: Lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen (1299/2004) och statsrådets förordningen om havsvårdsförvaltningen (980/2011).


KUNGÖRELSE

Samrådsdokument om havsförvaltningsplanen ”Statusen i Finlands marina miljö 2018”

Bakgrund
Planeringen av havsvården styrs i Finland av lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen (1299/2004) och statsrådets förordning om havsvårdsförvaltningen (980/2011) med vilka Europeiska unionens direktiv om en marin strategi har verkställts. Målet med havsvårdsförvaltningen är en god miljöstatus i den marina miljön från kustlinjen till den ekonomiska zonens yttre gränser. Statusen i Finlands marina miljö 2018 är den första delen i översikten av Finlands havsförvaltningsplan, och detta dokument innehåller definitioner för god miljöstatus, en bedömning av nuläget och miljömål. Havsförvaltningsplanen kommer att omfatta även ett uppföljningsprogram (2020) och ett åtgärdsprogram (2021).

Dokument och påseende av dem
Det officiella samrådsmaterialet till den första delen i havsförvaltningsplanen är dokumentet ”Statusen i Finlands marina miljö 2018”. Till det egentliga samrådsdokumentet hör tre bakgrundsdokument: ”Definitioner för god miljöstatus i den marina miljön”, ”Allmänna miljömål för havsvården och deras indikatorer”, samt ”Ekonomiska fördelar med god miljöstatus i havsområdet”. Dessutom omfattar bakgrundsmaterialet Östersjökommissionens (HELCOM:s) rapport ”State of the Baltic Sea”. Respons kan även ges om inledandet och förverkligandet av av miljökonsekvensbedömningen i havsförvaltningsplanen i enlighet med SMB-lagen. Samrådsdokumentet och bakgrundsmaterialet finns till påseende 8.1–16.2.2018 på miljöförvaltningens webbplats på adressen www.miljo.fi/paverkavatten > havsvård.

Respons
Alla kan framföra sina ståndpunkter om dokumenten som samrådet omfattar före 16.2.2018 kl. 16. Respons kan ges antingen på en elektronisk blankett, som finns på miljöförvaltningens webbplats på adressen www.miljo.fi/paverkavatten > havsvård, eller genom att skicka responsen elektroniskt eller skriftligt till NTMcentralen i Egentliga Finland.
E-postadress: registratur.egentligafinland(at)ntm-centralen.fi;
Postadress: Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland, PB 236, 20101 Åbo;
Besöksadress: Självständighetsplan 2, 20800 Åbo

Mer information vid NTM-centralen i Egentliga Finland ges av
Janne Suomela, tfn 0295 022 947 janne.suomela(at)ntm-centralen.fi
Pekka Paavilainen tfn 0295 022 921 pekka.paavilainen(at)ntm-centralen.fi

Seinäjoki, 8. januari 2018
NTM-centralen i Södra Österbotten

Gå till "Kungörelser"