Kungörelser
07.11.2017

Kristinestad söker: chef för småbarnspedagogik

Kristinestad söker

CHEF FÖR SMÅBARNSPEDAGOGIK

fr.o.m. 1.2.2018

Kristinestad är en tvåspråkig stad. Chefen för småbarnspedagogik hör till serviceområdet för utbildning ansvarar för ett eget resultatområde med följande verksamhetsenheter: förskolutbildning, daghem, gruppfamiljedagvård, familjedagvård, morgon- och eftermiddagsvård samt hemvårdsstöd. Chefen för småbarnspedagogiken ansvarar för planeringen och förverkligandet samt utvecklingen och organiseringen av småbarnspedagogiken.

Behörighetsvillkor:

  1. Behörighetsvillkoren för yrkesmässiga ledningsuppgifter inom barndagvården är minst pedagogie kandidatexamen i vilken ingår utbildning för barnträdgårdslärare eller yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området i vilken ingår studier med inriktning på småbarnspedagogik och socialpedagogik i den omfattning som närmare föreskrivs genom statsrådets förordning samt tillräcklig ledarförmåga.
  2. Språkkunskapskravet är god förmåga i båda inhemska språken. Språkkunskaperna intygas med intyg över allmän språkexamen på mellannivå (964/2004).

Den som valts till tjänsten bör före tillträde inlämna godtagbart intyg över sitt hälsotillstånd samt utdrag ur straffregistret i enlighet med lagen (504/2002). Kännedom om allmänna kontorsprogram eller program inom branschen anses som tilläggsmerit med tanke på skötseln av uppgifterna. Prövotiden är 6 månader. Arbetstid och löneförmåner enligt allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet. De som kallas till intervju ska ta med sig examens- och arbetsintyg i original. Arbetet börjar 1.2.2018 eller enligt överenskommelse.

Förfrågningar. Bildningsdirektör Maarit Söderlund 040-556 5733. Ansökan inklusive CV och kopior av behörighetsintyg inlämnas senast 30.11.2017 kl. 16.00 till adressen: Skolbyrån i Kristinestad, Lappfjärdsvägen 163 C, 64101 Kristinestad. Ansökan med bilagor kan även sändas per e-post till skolbyrån, adress: ebba.nygard@krs.fi

Kristinestad 8.11.2017

Svenskspråkiga utbildningsnämnden i Kristinestad

Gå till "Kungörelser"