Kungörelser
28.11.2017

Beslut enligt miljöskyddslagen

Beslut enligt miljöskyddslagen

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har 28.11.2017 gett beslut nr 126/2017/1.

Sökande
Staden Kristinestad/Tekniska centralen

Ärende
Ändring av miljötillståndet för Lålby avstjälpningsplats i Kristinestad samt förlängning av tidsfristen för byggandet av ytkonstruktionen.
Lålby avstjälpningsplats är belägen i Lålby by i Kristinestad
på lägenheterna 13:70, 15:24 och 15:26, vilka ägs av staden.

Beslutet finns till påseende under besvärstiden 28.11. – 28.12.2017 på förvaltningscentralen i staden Kristinestad, Rådhuset, (Staketgatan 1) och Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland. Beslutet kan därtill läsas på nättjänsten www.avi.fi/lupa-tietopalvelu.

Ändring i beslutet får sökas genom besvär hos Vasa förvaltningsdomstol. Tiden för anförande av besvär är trettio (30) dagar från den dag då beslutet gavs, dock så att sagda dag inte räknas med. Besvärstiden utgår 28.12.2017.

Besvären riktas till Vasa förvaltningsdomstol, PB 204, 65101 Vasa. Närmare information om sökande av ändring finns i besvärsanvisningen som har bifogats beslutet.

Denna kungörelse hålls framlagd till påseende under besvärstiden på den officiella anslagstavlan i staden Kristinestad.

Fastighetens delägare ombeds informera även eventuella övriga ägare och innehavare av fastigheten om denna kungörelse.

Mer information
Miljööverinspektör Maria Lövdahl, tfn 0295 018 765,
förnamn.efternamn@rfv.fi

Beslut

 

Gå till "Kungörelser"