Kungörelser
 • 22.03.2019
  Program för deltagande och bedömning; revidering för del av delgeneralplan för Ömossa vindkraftsplan

  Revidering för del av delgeneralplan för Ömossa vindkraftsplan har påbörjats. Program för deltagande och bedömning har uppgjorts för revidering för del av delgeneral för Ömossa vindkraftsplan. Området som avses revideras ligger intill riksväg 8 och på området bedrivs industriell verksamhet.Programmet är offentligt framlagt enligt Markanvändnings- och byggförordningens 30 §, och...

  Läs mera
 • 22.03.2019
  Kungörelse angående ikraftträdande av plan

  Vi meddelar om ikraftträdande av plan i enlighet med MBL 200 §, 1 mom. och MBF 93 §.Stadsfullmäktige i Kristinestad har vid sitt sammanträde 6.6.2016, § 31, godkänt ”Delgeneralplan för Mikonkeidas vindkraftspark”. Över beslutet inlämnades besvär som Högsta förvaltningsdomstolen avgjort 19.2.2019.Stadsfullmäktiges beslut 6.6.2016, § 31, har fått laga kraft.Samhällsbyggnad

  Läs mera
 • 22.03.2019
  Stadsjuristens beslut 19.3.2019

  Stadsjuristens beslutsprotokoll är framlagt till allmänt påseende 22.3.2019.19.3.2019     §9     Anbud gällande staden Kristinestads nya webbplatsAnvisning för rättelseyrkande (pdf, 92 kb)

  Läs mera
 • 22.03.2019
  Utkast till detaljplanen ”ändring och utvidgning av detaljplanen i Björnön”, området vid Skatavägen,

  KungörelseUtkast till detaljplanen ”ändring och utvidgning av detaljplanen i Björnön”, området vid Skatavägen, samt pdbUtkast till detaljplanen ”Ändring och utvidgning av detaljplanen i Björnön” samt Program för deltagande och bedömning (PDB) har uppgjorts. Planutkastet gäller del av Björnö delgeneralplan 2020.Utkastet och planbeskrivningen och PDB är offentligt framlagt med tillämpning av...

  Läs mera
 • 22.03.2019
  Västkustens tillsynsnämnds miljösektions protokoll för sammanträdet 13.3.2019

  Västkustens tillsynsnämnds miljösektions protokoll för sammanträdet 13.3.2019 finns nu publicerad på Korsholms webbplats:

  Läs mera
 • 20.03.2019
  Finska utbildningsnämnden sammanträder 26.3.2019 kl. 19.00

  Finska utbildningsnämnden sammanträder 26.3.2019 kl. 19.00Kristinestads finska utbildningsnämnd sammanträder 26.3.2019 kl. 19 på Högåsen. Föredragningslistan publiceras på stadens hemsidor www.kristinestad.fi och skickas 20.3.2019 per e-post till nämndmedlemmarna.Mötets justerade protokoll, till de delar det är tillämpligt, finns till påseende för allmänheten på Högåsen, Lappfjärdsvägen 163 C, 64100 Kristinestad och publiceras på stadens...

  Läs mera
 • 20.03.2019
  Personaldirektörens beslutsförteckning 6.3.2019-14.3.2019 § 1-9

  Personaldirektörens beslutsförteckning 6.3.2019-14.3.2019 § 1-9 och anvinsning för begäran om omprövning är framlagda till allmänt påseende 20.3.2019.Beslutsförteckning (pdf, 103 kb)Anvisning för begäran om omprövning (pdf, 66 kb)

  Läs mera
 • 18.03.2019
  Byggnadsinspektörens ersättares beslut 14.03.2019

  Byggnadsinspektörens ersättares beslut 14.03.2019

  Läs mera
 • 12.03.2019
  Förslag till revidering av strandgeneralplanen för del av strandgeneralplan vid Tjöckön

  Förslag till revidering av del av strandgeneralplanen inklusive planbeskrivning vid Tjöckön har uppgjorts.Planförslaget inklusive planbeskrivning är offentligt framlagt enligt Markanvändnings- och byggförordningens 30 § och Markanvändnings- och bygglagens 62§, 65 § under tiden 20.3-22.4.2019 vid samhällsbyggnad och på stadens hemsida www.kristinestad.fi .Skriftliga anmärkningar kan inlämnas till Samhällsbyggnad, Lappfjärdsvägen 10, 64100 KRS, eller e-post: tekniska.centralen@krs.fi före...

  Läs mera
 • 11.03.2019
  Kungörelse: Ansökan om marktäktstillstånd

  Västkustens miljöenhet kungör under tiden 14.3-12.4.2019 följande ansökan om marktäktstillstånd i enlighet med 4 § i marktäktslagen (555/2981) för tagande av stenmaterial på fastigheten Jussinkiinteistö 287-405-13-23 i Dagsmark by i Kristinestad.Kungörelse (pdf, 87 kb)

  Läs mera

1 2