Understöd och bidrag

Bidrag till idrotts- och ungdomsverksamheten i Kristinestad

Understöd för barn-, ungdoms- och idrottsverksamhet 

Sista ansökningsdag: 30.3.2018 kl. 16.00 (poststämpel 30.3 godkänns). Bidragen beviljas i april.

Verksamhetsbidrag för registrerade föreningar eller arbetsgrupper

Avsett för att stöda de lokala idrotts- och ungdomsföreningarnas verksamhet. Verksamhetsbidrag kan omfatta material, resor, ledarskolning, arvoden för föreläsare och instruktörer, tävlingsverksamhet, läger, evenemang, klubbar mm.
Ansökan görs på avsedd blankett. Beviljat bidrag skall användas för avsett ändamål. Bidrag beviljas inte i efterskott för verksamhet som redan förverkligats. Ansökningar som inlämnats för sent beaktas inte (poststämpeln beaktas).

Vid beviljande av understöd beaktas:
Bidrag som syftar till att förverkliga åtgärder i stadens strategidokument ”Framtiden i Kristinestad 2010-2020” och som anknyter till Cittaslow statusens intentioner beaktas och prioriteras.

- verksamhetens ändamål och art,

- omfattning och samhälleliga betydelse

- sökandes ekonomiska ställning och behov av bidrag

- sökandes aktivitet och företagsamhet

- stöd som sökande kan få från annat håll

- barn- och ungdomsverksamhet prioriteras

- drogförebyggande insatser

- nyskapande och utveckling

Till ansökan om verksamhetsbidrag bifogas:

- Senaste års verksamhetsberättelse samt en utredning över verksamheten som görs på speciell redovisningsblankett

- Bokslut och revisionsberättelse från senaste år

- Verksamhetsplan och budget för innevarande år

- Föreningens stadgar (om det är första gången man söker eller om stadgarna har ändrats)

- Beskrivning av arbetsgruppen: mål och syfte, medlemmar i gruppen

Projektbidrag kan sökas på våren och på hösten

- för projekt som inte ingår i den ordinarie verksamheten. Föreningar och arbetsgrupper som är verksamma i Kristinestad kan söka om projektbidrag. En beskrivning av arbetsgruppen dess mål och syfte och gruppens medlemmar bör ingå. Personer som inte fyllt 18 år ska ha målsmans medgivande.

- Projektplan och budget skall bifogas ansökan. Projektet skall vara publikt och utformat så att andra utanför projektgruppen ta del av det. Projektet skall utföras under en bestämd tid och en redovisning över projektet skall inlämnas efter det att projektet slutförts. Projektbidrag utbetalas då projektet inletts.

Driftsbidrag-fastighetsbidrag

Driftsbidrag beviljas föreningar som äger egen lokal och för att lokalen används för ungdomsverksamhet. I driftsbidragsansökan beaktas föregående års värmekostnader, el, vatten, väg- och gårdsplansunderhåll, avfallsavgift samt försäkringar på fastigheten. Föreningar som har större hyresinkomster än utgifter på fastigheten erhåller inte driftsbidrag. Föreningar som har verksamhetsutrymme i kommunens lokaliteter beviljas inte driftsbidrag. Bidraget är i huvudsak avsett för de ungdomsföreningar som hör till riksomfattande ungdomsförbund. Om inte ungdomslokal finns kan undantag göras.


Blankett för verksamhetsbidrag

Blankett för projektbidrag

Blankett för driftsbidrag (ungdomsföreningar)

Blankett för verksamhetsredovisning

 

Ansökningar med bilagor skickas till:
Bildning och fritid i Kristinestad, PB 13, 64101 Kristinestad


Besöksadress:
Högåsen, 3. våningen
Lappfjärdsvägen 163 C
64100 Kristinestad


Förfrågningar:
Harriet Lindelöf Sahl, ungdomssekreterare
040 508 5240, harriet.lindelof-sahl@krs.fi

Uppdaterat 28.02.2018, klockan 11.44, Harriet Lindelöf-Sahl.