Trafikleder

Gator och vägar            

KRS Gatu ansvarar för planering, byggande och underhåll av stadens gator. Underhållet av enskilda vägar uppgår till ca. 200 km.

Belysning  

Ansvar för all gatu- och vägbelysning, ca 3300 ljuspunkter. Vägbelysningsarmaturerna    anpassas till den gamla stadsmiljön.

Vägbidrag 

För vägar vars längd är minst 250 m och minst en fast boende, kan bidrag för 2018-års underhållskostnader sökas hos KRS-Gatu senast 31.1.2019.
Skilda ansökningar för sommar- och vinterunderhåll bör uppgöras. För sommarunderhållskostnaderna erfordras kvittenser. Blankett finns under adressen
www.krs.fi Samhällsbyggnad, KRS-Gatu, blanketter, eller fås från kontoret.
Närmare upplysningar ges av vägbyggmästare Niklas Brandt t. 040 5450021 eller sekreterare Maria Viikilä t. 040 5919801

Vägförrättningar 

Kommunens vägsektion handhar vägförrättningarna.

Kostnader debiteras enl. stadens arvodesstadga och resestadga.

Kontaktuppgifter:

Vägbyggmästare Niklas Brandt, tfn 06 2216218, 040 54 50 021         

                                                            

                                                                   

                                             

                                                                             

                                                                                        

                                            

 

Uppdaterat 19.12.2018, klockan 09.26, Maria Viikilä.