Småbarnspedagogik

Hej, och välkommen till småbarnspedagogiken i Kristinestad 
 

I Kristinestad finns 4 kommunala daghem, antalet barn i dag vård uppgår för närvarande till ca 300. Inom kommunen finns familjedagvårdare i eget hem och två gruppfamiljedaghem. Dagvård erbjuds både på finska och svenska. Eftermiddagsvård för förskoleelever och skolelever i årkurserna ett och två finns på daghemmmen.

Chef för småbarnspedagogiken: Annika Heikkilä tel. 040-5666 018

Byråsekreterare:Sarah Grannas tel. 040-5743116

Specialbarnträdgårdslärare: Mia Rosengård tel. 0400-166 240

Planen för småbarnspedagogik

 

 Se mer under respektive dagvårdsplats, samt blanketter

 


Ansökan om dagvård

Ansökningstiden för dagvårdsplatser annonseras i lokaltidningarna på våren. Dagvårdsplatser kan också ansökas året runt, ansökan skall ifyllas och inlämnas senast 4 månader innan önskad vård skall börja. Om behovet av dagvård inte kan förutses och behovet att snabbt få en vårdplats beror på att föräldrarna/föräldern har fått arbete, börjat studera eller omskola sig, skall ansökan ifyllas och inlämnas så snabbt som möjligt, dock två veckor innan vården skall börja.

Ansökningsblanketter fås från dagvårdsenheterna och barnomsorgschefen eller här Ansökningsblankett för dagvård. Ansökningsblanketten inlämnas till barnomsorgschefen eller till det dagvårdsenhet där man i första hand ansöker om vård för sitt barn.

Daghemsföreståndarna  svarar på frågor om daghemmens verksamhet och barnomsorgschefen svarar på frågor angående familjedagvård och dagvård i övrigt.

Dagvårdsavgifter

Avgifterna för daghems- och familjedagvård bestäms enligt lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården. Dagvårdens månadsavgift bestäms utgående från familjens storlek och bruttoinkomster. Faktureringen sker månatligen i efterhand, telefonnummer till faktureringen 040-5743116.

När dagvården upphör skall uppsägningen göras skriftligen, för familjedagvården 60 kalenderdagar före vården upphör och för daghemmen 2 veckor före vården upphör.

 

Specialbarnträdgårdslärare

Mia Rosengård, tel. 0400-166240.nalletkeinu3

e-post mia.rosengard@krs.fi 

Specialbarnträdgårdsläraren arbetar med barngrupper och enskilt med barn som är i behov av särskilt stöd i sin utveckling. Detta berör barn som t.ex. har svårigheter med motorik, talutveckling, koncentration, försenad utveckling, läs och skrivinlärning och beteendestörning, samt barn med olika diagnoser.

 

Mia testar och kartlägger barns problem för att kunna stödja på rätt sätt och gör upp specialpedagogiska program i samarbete med dagvårdspersonal, föräldrar, rådgivning och terapeuter

Både föräldrar och dagvårdspersonal kan ta kontakt och diskutera barns behov av särskilt stöd, sedan gör vi tillsammans vårt bästa för att barnen ska växa, utvecklas och lära sig så bra som möjligt.

 

 
Uppdaterat 14.03.2019, klockan 13.41, Sarah Grannas.